W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-06-30

Numer zarządzenia:
0050.52.1.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-06-30


Zarządzenie Nr 0050.52.1.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

4 662 500,00

0,00

4 662 500,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 800 500,00

- 2  000,00

1 798 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

- 2  000,00

48 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 960 000,00

2 000,00

1 962 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82 680,00

0,00

82 680,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

79 580,00

0,00

79 580,00

 

 

4260

Zakup energii

8 000,00

- 1  000,00

7 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 050,00

1 000,00

9 050,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 541 010,00

0,00

1 541 010,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

400 000,00

- 10 000,00

390 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400 000,00

- 10 000,00

390 000,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

22 140,00

0,00

22 140,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 075,00

11 744,00

18 819,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 065,00

- 11 744,00

3 321,00

 

90095

 

Pozostała działalność

703 370,00

10 000,00

713 370,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

  10 000,00

13 000,00

Razem:

18 565 154,00

0,00

18 565 154,00

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś