WYMAGANE DOKUMENTY

 

WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI:

a) zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
b) zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jednoosobowych podmiotów gospodarczych,
d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników i umowa spółki w przypadku spółki cywilnej,
e) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
f) dokument potwierdzający zawarcie umowy lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przyrzeczenia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych stałych od wnioskodawcy przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiana odpadów, w przypadku prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych,
g) dokument potwierdzający zawarcie umowy lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przyrzeczenia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych ciekłych od wnioskodawcy przez przedsiębiorcę będącego właścicielem stacji zlewnej, w przypadku prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS,
i) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
j) udokumentowanie prawa do terenu służącego jako zaplecze techniczno-parkingowe dla zadeklarowanego sprzętu,
k) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania specjalistycznym sprzętem i specjalistycznymi pojazdami do zbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z kserokopią aktualnych przeglądów technicznych wykazanych pojazdów,
l) udokumentowanie posiadania sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie od dnia 01.01.2006 r. ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczanie średniego poziomu selekcji i naliczanie zniżek w opłatach,
m) dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnej umowy umożliwiającej przekazanie odpadów do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, dotyczy to przede wszystkim unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego odpadów z remontów, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dowolnego sortowania opakowań papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych,
n) dokument potwierdzający posiadanie potencjału finansowego zapewniającego funkcjonowanie zakładu i płynny przepływ środków finansowych,
o) harmonogram uruchomienia na terenie gminy lokalnych, mobilnych punktów odbioru selektywnego,
p) kalkulację kosztów funkcjonowania proponowanego przez wnioskodawcę systemu odbioru odpadów.

 

OPŁATY

Opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

- opłata skarbowa w wysokości 107.00 zł. zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część III. ust. 42 (Dz.U.2012.1282 j.t. ze zm.) - Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
- opłata skarbowa w wysokości 107.00 zł. zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część III. ust. 42 (Dz.U.2012.1282 j.t. ze zm.) - Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- pełnomocnictwo - 17,00 zł.

Opłatę należy uiszczać na rachunek Bank SpółdzielczyJawor Oddział Mściwojów  63 8647 1020 0210 0003 2002 0005 bądź w kasie Urzędu.

 

Miejsce składania wniosku

Sekretariat UG

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach - do 2 miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. 2012.391. j.t.-z póżn. zm.)
  2. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2013. 21.).