W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-07-22

Numer zarządzenia:
0050.63.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-07-22


Zarządzenie Nr 0050.63.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 17.914,00 zł do kwoty 19.508.892,00 zł w tym dochody bieżące 11.446.784,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 17.914,00 zł do kwoty 18.583.068,00 zł w tym wydatki bieżące 11.332.548,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.63.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 22 lipca 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 512 638,00

17 914,00

1 530 552,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

90 000,00

17 000,00

107 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

90 000,00

17 000,00

107 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

226 954,00

914,00

227 868,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 828,00

914,00

2 742,00

Razem:

19 490 978,00

17 914,00

19 508 892,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.63.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 22 lipca 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 074 266,00

0,00

2 074 266,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 824 747,00

- 1  000,00

1 823 747,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

- 1  000,00

49 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

48 000,00

1 000,00

49 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 003 310,00

0,00

4 003 310,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 970 850,00

0,00

1 970 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 167 550,00

- 1  000,00

1 166 550,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

1 000,00

5 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

0,00

97 300,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00

0,00

63 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 500,00

1 300,00

15 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

3 000,00

28 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19 005,00

- 2  000,00

17 005,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 495,00

- 1  000,00

495,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 300,00

- 1  300,00

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 271 318,00

17 914,00

2 289 232,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

9 921,00

3 000,00

12 921,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 921,00

3 000,00

12 921,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 062 903,00

1 500,00

1 064 403,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

800,00

800,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

100,00

100,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

600,00

600,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

140 000,00

20 000,00

160 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

140 000,00

17 000,00

157 000,00

 

 

3117

Świadczenia społeczne

0,00

3 000,00

3 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

769 914,00

1 287,00

771 201,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

6 087,00

900,00

6 987,00

 

 

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 160,00

373,00

2 533,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 462,00

14,00

9 476,00

 

85295

 

Pozostała działalność

106 183,00

- 7  873,00

98 310,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 204,00

- 7  873,00

9 331,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 541 010,00

0,00

1 541 010,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

241 500,00

0,00

241 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60 000,00

- 8  500,00

51 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

146 500,00

8 500,00

155 000,00

Razem:

18 565 154,00

17 914,00

18 583 068,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś