W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-06-26

Numer uchwały:
XXIX.191.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-26


Uchwała Nr XXIX.191.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 19.490.978,00 zł w tym dochody bieżące 11.428.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 18.565.154,00 zł w tym wydatki bieżące 11.314.634,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 7.205.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXIX.191.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 253 351,00

- 185 498,00

2 067 853,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 253 351,00

- 185 498,00

2 067 853,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 192 254,00

- 185 498,00

2 006 756,00

750

 

 

Administracja publiczna

94 739,00

80,00

94 819,00

 

75095

 

Pozostała działalność

120,00

80,00

200,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

120,00

80,00

200,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 549 278,00

11 000,00

5 560 278,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 355 200,00

11 000,00

1 366 200,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

59 000,00

11 000,00

70 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 281,00

2 000,00

17 281,00

 

80110

 

Gimnazja

5 625,00

2 000,00

7 625,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

1 700,00

1 700,00

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

300,00

300,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

608 991,00

252 418,00

861 409,00

 

90095

 

Pozostała działalność

197 991,00

252 418,00

450 409,00

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

191 791,00

252 418,00

444 209,00

Razem:

19 410 978,00

80 000,00

19 490 978,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXIX.191.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

21 000,00

101 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

20 000,00

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

20 000,00

 

70095

 

Pozostała działalność

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

1 000,00

1 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 056 266,00

18 000,00

2 074 266,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 806 747,00

18 000,00

1 824 747,00

 

 

4260

Zakup energii

42 000,00

18 000,00

60 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

81 680,00

1 000,00

82 680,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

78 580,00

1 000,00

79 580,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

1 000,00

3 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

10 000,00

4 003 310,00

 

80104

 

Przedszkola 

180 000,00

10 000,00

190 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

28 000,00

10 000,00

38 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

0,00

97 300,00

 

85195

 

Pozostała działalność

33 000,00

0,00

33 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

18 000,00

- 8 000,00

10 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

7 000,00

8 000,00

15 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 516 010,00

25 000,00

1 541 010,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

22 140,00

0,00

22 140,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 819,00

- 11 744,00

7 075,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 321,00

11 744,00

15 065,00

 

90095

 

Pozostała działalność

678 370,00

25 000,00

703 370,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

167 000,00

25 000,00

192 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

322 100,00

5 000,00

327 100,00

 

92195

 

Pozostała działalność

31 832,00

5 000,00

36 832,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

5 000,00

11 000,00

Razem:

18 485 154,00

80 000,00

18 565 154,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXIX.191.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

20 000,00

40 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

Dokumentacje do wniosków o dofinansowanie

0,00

20 000,00

20 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

511 140,00

25 000,00

536 140,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

22 140,00

0,00

22 140,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 819,00

- 11 744,00

7 075,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

18 819,00

- 11 744,00

7 075,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 321,00

11 744,00

15 065,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

3 321,00

11 744,00

15 065,00

 

90095

 

Pozostała działalność

489 000,00

25 000,00

514 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

167 000,00

25 000,00

192 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Godziszowa

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza i Barycz

0,00

15 000,00

15 000,00

Razem

7 160 520,00

45 000,00

7 205 520,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska