W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVIII.186.2013 z dnia 22 maja 2013 r.

Data uchwały:

2013-06-26

Numer uchwały:
XXIX.192.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-26 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3947


Uchwała Nr XXIX.192.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.186.2013 z dnia 22 maja 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15, art. 40 ust. 1  oraz art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 6  k ust. 1  pkt. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale Nr XXVIII.186.2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 110 l-120 l - w wysokości 38,00 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 76,00 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 380,00 zł,

4) o pojemności 2500 l - w wysokości 792,00  zł,

5) o pojemności 3600 l - w wysokości 1.140,00 zł",

II. § 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l-120 l - w wysokości 19,00 zł,

2) o pojemności 240 l - w wysokości 38,00 zł,

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 174,00 zł,

4) o pojemności 2500 l - w wysokości 396,00  zł,

5) o pojemności 3600 l - w wysokości 570,00 zł".
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska