W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVIII.188.2013 dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Data uchwały:

2013-06-26

Numer uchwały:
XXIX.193.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-06-26 - po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3948


Uchwała Nr XXIX.193.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.188.2013 dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

We wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, przyjętym uchwałą Nr XXVIII.188.2013 z dnia 22 maja 2013 r.  (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2013 r. poz.3398) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dział. "J" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

J.  DOTYCZY  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  NIE ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY

I. Ilość potrzebnych pojemników

 szt.

II. Stawka opłaty za pojemnik

III. Wysokość miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn I x IIa
lub I x IIb)

a) jeżeli zaznaczono
pozycję 1. w dziale H

b) jeżeli zaznaczono
pozycję 2  w dziale H

1. Ilość potrzebnych
pojemników 110 l / 1204)

2. Ilość potrzebnych pojemników 240 l

3.  Ilość potrzebnych pojemników 1100 l

4. Ilość potrzebnych pojemników 2500 l

5. Ilość potrzebnych pojemników 3600 l


.......


........


........


................
 


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł
 


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł


....... zł

SUMA (od 1 do 5)

 

.......zł

2. Dział. "K" otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

K. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ I) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ J)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
(suma kwot: poz.I 2  + poz.J III)


.............. zł

3. W pouczeniu dodaje się pkt.4) w brzmieniu:

"4)  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z ze zm.).".
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.   

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska