W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-08-19

Numer zarządzenia:
0050.73.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-08-19


Zarządzenie Nr 0050.73.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 700,00 zł do kwoty 19.559.592,00 zł w tym dochody bieżące 11.497.484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 700,00 zł do kwoty 18.633.768,00 zł w tym wydatki bieżące 11.383.248,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.73.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 580 552,00

700,00

1 581 252,00

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 700,00 

700,00 

9 400,00

 

 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 300,00 

700,00 

7 000,00

Razem:

19 558 892,00

700,00

19 559 592,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.73.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 003 310,00

0,00

4 003 310,00

 

80113 

 

Dowożenie uczniów do szkół

252 757,00 

- 1  500,00

251 257,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

110 307,00 

- 1  500,00

108 807,00

 

80195 

 

Pozostała działalność

11 000,00 

1 500,00 

12 500,00

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 500,00 

1 500,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

0,00

97 300,00

 

85154 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00 

0,00

63 300,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

17 005,00 

377,00 

17 382,00

 

 

4430 

Różne opłaty i składki

495,00 

- 377,00

118,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 339 232,00

700,00

2 339 932,00

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8 700,00 

700,00 

9 400,00

 

 

4130 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 700,00 

700,00 

9 400,00

 

85214 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

146 564,00 

12 008,00 

158 572,00

 

 

3119 

Świadczenia społeczne

3 000,00 

12 008,00 

15 008,00

 

85219 

 

Ośrodki pomocy społecznej

772 137,00 

- 17 027,00

755 110,00

 

 

3027 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

829,00 

- 3,00

826,00

 

 

3029 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

44,00 

- 44,00

0,00

 

 

3119 

Świadczenia społeczne

12 000,00 

- 12 000,00

0,00

 

 

4017 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 496,00 

1 021,00 

40 517,00

 

 

4019 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 091,00 

45,00 

2 136,00

 

 

4049 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

114,00 

- 114,00

0,00

 

 

4117 

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 294,00 

377,00 

7 671,00

 

 

4119 

Składki na ubezpieczenia społeczne

386,00 

- 6,00

380,00

 

 

4127 

Składki na Fundusz Pracy

1 021,00 

- 135,00

886,00

 

 

4129 

Składki na Fundusz Pracy

54,00 

- 2,00

52,00

 

 

4217 

Zakup materiałów i wyposażenia

857,00 

690,00 

1 547,00

 

 

4219 

Zakup materiałów i wyposażenia

1 305,00 

- 305,00

1 000,00

 

 

4307 

Zakup usług pozostałych

54 641,00 

- 3  771,00

50 870,00

 

 

4309 

Zakup usług pozostałych

2 894,00 

- 2  774,00

120,00

 

 

4447 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 045,00 

49,00 

1 094,00

 

 

4449 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

55,00 

- 55,00

0,00

 

85295 

 

Pozostała działalność

160 810,00 

5 019,00 

165 829,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

9 331,00 

5 019,00 

14 350,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 541 010,00

0,00

1 541 010,00

 

90095 

 

Pozostała działalność

713 370,00 

0,00

713 370,00

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 500,00 

700,00 

4 200,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

99 700,00 

- 700,00

99 000,00

Razem:

18 633 068,00

700,00

18 633 768,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś