W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-08-21

Numer zarządzenia:
0050.74.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-08-21


Zarządzenie Nr 0050.74.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między zadaniami inwestycyjnymi:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

4 147 000,00

0,00

4 147 000,00

 

60016 

 

Drogi publiczne gminne

1 650 000,00 

0,00

1 650 000,00

 

 

6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 650 000,00 

0,00

1 650 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7

962 000,00 

- 312 000,00

650 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9

688 000,00 

312 000,00 

1 000 000,00

Razem

7 250 520,00

0,00

7 250 520,00

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś