W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-08-30

Numer zarządzenia:
0050.76.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-08-30


Zarządzenie Nr 0050.76.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 003 310,00

0,00

4 003 310,00

 

80110

 

Gimnazja

1 395 353,00

0,00

1 395 353,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

- 10 000,00

60 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 693,00

10 000,00

40 693,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 541 010,00

0,00

1 541 010,00

 

90095

 

Pozostała działalność

713 370,00

0,00

713 370,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

192 000,00

- 47 000,00

145 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

191 791,00

28 000,00

219 791,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 209,00

19 000,00

149 209,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

327 100,00

0,00

327 100,00

 

92195

 

Pozostała działalność

36 832,00

0,00

36 832,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

100,00

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 832,00

7 168,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 776,00

- 7 268,00

9 508,00

Razem:

18 633 768,00

0,00

18 633 768,00

§ 2. 

Przenosi się wydatki  inwestycyjne między paragrafami:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

536 140,00

0,00

536 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

514 000,00

0,00

514 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

192 000,00

- 47 000,00

145 000,00

 

 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów

47 000,00

- 47 000,00

0,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

191 791,00

28 000,00

219 791,00

 

 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów

0,00

28 000,00

28 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 209,00

19 000,00

149 209,00

 

 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów

0,00

19 000,00

19 000,00

Razem

7 250 520,00

0,00

7 250 520,00

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt


Mariusz Foryś