W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-09-30

Numer zarządzenia:
0050.82.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-09-30


Zarządzenie Nr 0050.82.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 54.041,00 zł do kwoty 19.222.530,00 zł w tym dochody bieżące 11.948.908,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 54.041,00 zł do kwoty 18.296.706,00 zł w tym wydatki bieżące 11.510.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Mariusz Foryś


 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.82.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 września 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

17 281,00

13 041,00

30 322,00

 

80103 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

13 041,00 

13 041,00

 

 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

13 041,00 

13 041,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 581 252,00

41 000,00

1 622 252,00

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 045 380,00 

41 000,00 

1 086 380,00

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 033 000,00 

41 000,00 

1 074 000,00

Razem:

19 168 489,00

54 041,00

19 222 530,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś


 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.82.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 września 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

201 000,00

0,00

201 000,00

 

70005 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200 000,00 

0,00

200 000,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

40 000,00 

1 000,00 

41 000,00

 

 

4430 

Różne opłaty i składki

20 000,00 

- 1  000,00

19 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 003 310,00

13 041,00

4 016 351,00

 

80103 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

183 350,00 

13 041,00 

196 391,00

 

 

3020 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 420,00 

1 100,00 

15 520,00

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

124 400,00 

6 500,00 

130 900,00

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 500,00 

1 140,00 

24 640,00

 

 

4120 

Składki na Fundusz Pracy

4 030,00 

301,00 

4 331,00

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 000,00 

4 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

0,00

97 300,00

 

85154 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00 

0,00

63 300,00

 

 

3110 

Świadczenia społeczne

1 000,00 

- 1  000,00

0,00

 

 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe

15 800,00 

1 000,00 

16 800,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 339 932,00

41 000,00

2 380 932,00

 

85201 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

12 921,00 

2 579,00 

15 500,00

 

 

4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00

15 500,00 

15 500,00

 

 

4430 

Różne opłaty i składki

12 921,00 

- 12 921,00

0,00

 

85204 

 

Rodziny zastępcze

8 000,00 

0,00

8 000,00

 

 

4330 

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00

8 000,00 

8 000,00

 

 

4430 

Różne opłaty i składki

8 000,00 

- 8  000,00

0,00

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 064 403,00 

41 800,00 

1 106 203,00

 

 

3110 

Świadczenia społeczne

991 913,00 

40 126,00 

1 032 039,00

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 044,00 

845,00 

37 889,00

 

 

4260 

Zakup energii

800,00 

750,00 

1 550,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

5 400,00 

29,00 

5 429,00

 

 

4430 

Różne opłaty i składki

0,00

50,00 

50,00

 

85215 

 

Dodatki mieszkaniowe

17 000,00 

7 000,00 

24 000,00

 

 

3110 

Świadczenia społeczne

17 000,00 

7 000,00 

24 000,00

 

85219 

 

Ośrodki pomocy społecznej

755 110,00 

- 2  579,00

752 531,00

 

 

3110 

Świadczenia społeczne

6 987,00 

- 4  287,00

2 700,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

9 476,00 

2 455,00 

11 931,00

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 900,00 

- 747,00

10 153,00

 

85295 

 

Pozostała działalność

165 829,00 

- 7  800,00

158 029,00

 

 

3110 

Świadczenia społeczne

131 629,00 

- 800,00

130 829,00

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 450,00 

984,00 

5 434,00

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne

760,00 

250,00 

1 010,00

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00 

- 580,00

13 420,00

 

 

4270 

Zakup usług remontowych

0,00

74,00 

74,00

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

14 350,00 

- 7  528,00

6 822,00

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

200,00 

- 200,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 671 010,00

0,00

1 671 010,00

 

90095 

 

Pozostała działalność

838 370,00 

0,00

838 370,00

 

 

2830 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00 

- 50 000,00

0,00

 

 

6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

  50 000,00 

50 000,00

Razem:

18 242 665,00

54 041,00

18 296 706,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś