W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-09-30

Numer uchwały:
XXX.195.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2013-09-30


Uchwała Nr XXX.195.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 397.630,00 zł do kwoty 19.168.489,00 zł w tym dochody bieżące 11.894.867,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 397.630,00 zł do kwoty 18.242.665,00 zł w tym wydatki bieżące 11.506.525,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 514.380,00 zł do kwoty 6.736.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXX.195.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 września 2013 r.

Zmniejszenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 641 168,00

- 844 798,00

1 796 370,00

 

01008

 

Melioracje wodne

0,00

27 582,00

27 582,00

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

27 582,00

27 582,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2 372 380,00

- 872 380,00

1 500 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 372 380,00

- 872 380,00

1 500 000,00

600

 

 

Transport i łączność

3 515 063,00

475 154,00

3 990 217,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 384 000,00

470 360,00

1 854 360,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

360,00

360,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1 000 000,00

470 000,00

1 470 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

0,00

4 794,00

4 794,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

4 794,00

4 794,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 067 853,00

- 386 106,00

1 681 747,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 067 853,00

- 386 106,00

1 681 747,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 006 756,00

- 386 106,00

1 620 650,00

750

 

 

Administracja publiczna

94 819,00

120,00

94 939,00

 

75095

 

Pozostała działalność

200,00

120,00

320,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

200,00

120,00

320,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 560 278,00

333 000,00

5 893 278,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 366 200,00

330 000,00

1 696 200,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

800 000,00

300 000,00

1 100 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

70 000,00

30 000,00

100 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 523 578,00

3 000,00

1 526 578,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1 000,00

3 000,00

4 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

861 409,00

25 000,00

886 409,00

 

90095

 

Pozostała działalność

450 409,00

25 000,00

475 409,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

25 000,00

25 000,00

Razem:

19 566 119,00

- 397 630,00

19 168 489,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXX.195.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 września 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 766 168,00

- 842 630,00

1 923 538,00

 

01008

 

Melioracje wodne

0,00

46 750,00

46 750,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

46 750,00

46 750,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2 462 380,00

- 889 380,00

1 573 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 462 380,00

- 889 380,00

1 573 000,00

600

 

 

Transport i łączność

4 662 500,00

200 000,00

4 862 500,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

897 000,00

0,00

897 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 798 500,00

- 100 000,00

1 698 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 650 000,00

- 100 000,00

1 550 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 962 000,00

300 000,00

2 262 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 960 000,00

300 000,00

2 260 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

101 000,00

100 000,00

201 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000,00

100 000,00

200 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

100 000,00

120 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 074 266,00

15 000,00

2 089 266,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 823 747,00

15 000,00

1 838 747,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 700,00

15 000,00

21 700,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 541 010,00

130 000,00

1 671 010,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

241 500,00

5 000,00

246 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

155 000,00

5 000,00

160 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

713 370,00

125 000,00

838 370,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

50 000,00

50 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 200,00

- 5 500,00

15 700,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 500,00

5 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

145 000,00

75 000,00

220 000,00

Razem:

18 640 295,00

- 397 630,00

18 242 665,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXX.195.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 września 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 462 380,00

- 889 380,00

1 573 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2 462 380,00

- 889 380,00

1 573 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 462 380,00

- 889 380,00

1 573 000,00

 

 

 

Mściwojów I Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

1 773 000,00

- 200 000,00

1 573 000,00

 

 

 

Mściwojów II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

689 380,00

- 689 380,00

0,00

600

 

 

Transport i łączność

4 147 000,00

200 000,00

4 347 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

537 000,00

0,00

537 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

wydatki majątkowe

0,00

 30 000,00

30 000,00

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

 

 

wydatki majątkowe

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 650 000,00

- 100 000,00

1 550 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 650 000,00

- 100 000,00

1 550 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9

1 000 000,00

- 100 000,00

900 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 960 000,00

300 000,00

2 260 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 960 000,00

  300 000,00

2 260 000,00

 

 

 

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5

1 100 000,00

300 000,00

1 400 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

100 000,00

140 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

100 000,00

140 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

100 000,00

120 000,00

 

 

 

Dokumentacje do wniosków o dofinansowanie

20 000,00

100 000,00

120 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

536 140,00

75 000,00

611 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

514 000,00

75 000,00

589 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

145 000,00

75 000,00

220 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Barycz

0,00

35 000,00

35 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Godziszowa

10 000,00

40 000,00

50 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza

15 000,00

50 000,00

65 000,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimnik

50 000,00

- 50 000,00

0,00

Razem

7 250 520,00

- 514 380,00

6 736 140,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska