W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-10-29

Numer uchwały:
XXXI.199.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-29


Uchwała Nr XXXI.199.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14.747,00 zł do kwoty 19.395.139,00 zł w tym dochody bieżące 12.121.5170,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.747,00 zł do kwoty 18.469.315,00 zł w tym wydatki bieżące 11.683.175,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Przenosi się wydatki inwestycyjne gminy między działami zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXI.199.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 października 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 893 278,00

13 747,00

5 907 025,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 772 300,00

9 747,00

1 782 047,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

42 900,00

8 747,00

51 647,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1 000,00

1 000,00

2 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

892 900,00

2 000,00

894 900,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

63 300,00

2 000,00

65 300,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 526 578,00

2 000,00

1 528 578,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

4 000,00

2 000,00

6 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

30 322,00

1 000,00

31 322,00

 

80110

 

Gimnazja

7 625,00

1 000,00

8 625,00

 

 

0830

Wpływy z usług

3 400,00

1 000,00

4 400,00

Razem:

19 380 392,00

14 747,00

19 395 139,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXI.199.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 października 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

4 862 500,00

- 20 000,00

4 842 500,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 262 000,00

- 20 000,00

2 242 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 260 000,00

- 20 000,00

2 240 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 089 266,00

1 100,00

2 090 366,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 838 747,00

1 100,00

1 839 847,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

21 700,00

1 100,00

22 800,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

97 300,00

2 000,00

99 300,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00

2 000,00

65 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 800,00

2 000,00

18 800,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

87 612,00

6 647,00

94 259,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

87 612,00

6 647,00

94 259,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

81 412,00

6 647,00

88 059,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 671 010,00

25 000,00

1 696 010,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

246 500,00

5 000,00

251 500,00

 

 

4260

Zakup energii

35 000,00

5 000,00

40 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

838 370,00

20 000,00

858 370,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220 000,00

20 000,00

240 000,00

Razem:

18 454 586,00

14 747,00

18 469 315,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXI.199.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 października 2013 r.

Przeniesienie wydatków inwestycyjnych gminy między działami na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

4 347 000,00

- 20 000,00

4 327 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 260 000,00

- 20 000,00

2 240 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 260 000,00

- 20 000,00

2 240 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi transportu rolnego w Luboradzu w granicach działki nr 195/7, 195/6 

600 000,00

- 20 000,00

580 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

661 140,00

20 000,00

681 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

639 000,00

20 000,00

659 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220 000,00

  20 000,00

240 000,00

 

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Snowidzy

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

 

Rozbudowa wodociągu wsi Targoszyn

0,00

10 000,00

10 000,00

Razem

6 786 140,00

0,00

6 786 140,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska