W sprawie:
uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mściwojów"

Data uchwały:

2013-11-22

Numer uchwały:
XXXII.203.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.6075


Uchwała Nr XXXII.203.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mściwojów".

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mściwojów,

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

3) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3  i ust. 4  pkt 1  ustawy,

4) słuchaczach - należy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3  pkt 1  i ust. 4  pkt 2  ustawy,

5) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów,

6) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki do których uczęszczają uczniowie lub słuchacze,

7) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8  ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 182 z późn. zm.),

8) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6  ust. 2  pkt 2  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

9) świadczeniach pomocy materialnej o charakterze socjalnym - należy przez to rozumieć stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1  pkt 7  jest ustalone na zasadach określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 182 z późn. zm.) z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej na podstawie tego regulaminu.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługującej uczniom, słuchaczom, wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art.90b ust.3 i ust.4 ustawy  zamieszkałych na terenie Gminy Mściwojów, w tym:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy udzielania stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO ORAZ JEGO FORMY

§ 3. 

1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej oraz innych okoliczności występujących w rodzinie ucznia.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia do kwoty 300,00 zł,

2) II grupa - dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300,00 zł do kwoty nie przekraczającej kryterium dochodowego.

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej może wynosić:

1) od 151 do 200% kwoty zasiłku rodzinnego  - I grupa,

2) od 80% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego - II grupa

4. Inne okoliczności mające wpływ na wysokość stypendium to:

1) bezrobocie

2) niepełnosprawność

3) ciężka i długotrwała choroba

4) wielodzietność

5) alkoholizm i narkomania

6) brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

7) przemoc w rodzinie

8) rodzina niepełna

9) wystąpienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

5. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 4. 

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania,  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania w tym na:

a) wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) inne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.,

2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych np. na basenie i innych,

3) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym zakup:

a) podręczników, lektur, słowników, czasopism i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego,

b) multimedialnych programów edukacyjnych,

c) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,

d) komputera, części do komputera,

e) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego,

f) stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem),

g) stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem pracodawcy),

h) stroju galowego zgodnie z zapisem w Statucie danej szkoły,

i) zakup wyposażania ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego,

4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania :

a) transportu środkami komunikacji zbiorowej,

b) zakwaterowania w bursie, internacie.

2. Stypendium może być udzielone w kilku formach zgodnie z art. 90 d ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 3.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 5. 

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek osób określonych w art.90n ust.2 i 3 ustawy.

2. Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie stypendium szkole składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminach określonych w art.90n ust.6 i 7 ustawy.

3. Stypendium przyznawane jest na okres określony w art.90d ust.10 i 11 ustawy.

4. Kwalifikacją wniosków oraz bieżącym monitorowaniem sytuacji materialnej uczniów otrzymujących stypendium zajmują się wskazani przez Kierownika pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

§ 6. 

1. Sposób udzielania stypendium:

1) w formie rzeczowej - opłacane bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

2) w formie częściowej  lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawcę - w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

2. Formy świadczenia, sposób i terminy wypłaty stypendium szkolnego w zależności od zgłoszonego przez wnioskodawców zapotrzebowania oraz możliwości i celowości świadczenia pomocy materialnej określa się w decyzji administracyjnej.

§ 7. 

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 7. 

1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób określonych w art.90n ust.2 i 3 ustawy.

2. Zasiłek szkolny może być przeznaczony w formie:

1) jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, biurka, krzesła do biurka, atlasów, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.

3. Ustala się sposób udzielania zasiłku szkolnego - w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek wskazany przez wnioskodawcę.

4. Zasiłek szkolny winien być udzielony niezwłocznie.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 

 Tracą moc:

- uchwała Nr XXII/120/05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj. Dol. Nr 74, poz.1602),

- uchwała Nr XXX.198.2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mściwojów" (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.5233)

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska