W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2014 roku

Data uchwały:

2013-11-22

Numer uchwały:
XXXII.208.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. 2013.6076


Uchwała Nr XXXII.208.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i poz.1318), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz.814)  Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz.814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 69,00 zł za 1 dt.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska