W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-10-23

Numer zarządzenia:
0050.86.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-10-23


Zarządzenie Nr 0050.86.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 157.862,00 zł do kwoty 19.380.392,00 zł w tym dochody bieżące 12.106.770,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 157.862,00 zł do kwoty 18.454.568,00 zł w tym wydatki bieżące 11.668.428,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia
 Nr 0050.86.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 23 października 2013 r.

 

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 796 370,00

105 794,00

1 902 164,00

 

01095

 

Pozostała działalność

268 788,00

105 794,00

374 582,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

268 788,00

105 794,00

374 582,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 622 252,00

25 808,00

1 648 060,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 400,00

572,00

9 972,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 000,00

572,00

7 572,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

107 000,00

5 000,00

112 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

107 000,00

5 000,00

112 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

78 000,00

17 124,00

95 124,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78 000,00

17 124,00

95 124,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

227 868,00

912,00

228 780,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 742,00

912,00

3 654,00

 

85295

 

Pozostała działalność

105 004,00

2 200,00

107 204,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 004,00

2 200,00

9 204,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 387,00

26 260,00

76 647,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

50 387,00

26 260,00

76 647,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

43 860,00

26 587,00

70 447,00

 

 

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

6 527,00

- 327,00

6 200,00

Razem:

19 222 530,00

157 862,00

19 380 392,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia
 Nr 0050.86.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 23 października 2013 r.

 

 

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 923 538,00

105 794,00

2 029 332,00

 

01095

 

Pozostała działalność

268 788,00

105 794,00

374 582,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 480,00

1 764,00

6 244,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

680,00

268,00

948,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

110,00

43,00

153,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

263 518,00

103 719,00

367 237,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

201 000,00

0,00

201 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200 000,00

0,00

200 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41 000,00

3 000,00

44 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

19 000,00

- 3 000,00

16 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82 680,00

0,00

82 680,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

79 498,00

0,00

79 498,00

 

 

4260

Zakup energii

7 000,00

2 000,00

9 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7 368,00

- 2 000,00

5 368,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 016 351,00

0,00

4 016 351,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 970 850,00

0,00

1 970 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 161 950,00

- 20 400,00

1 141 550,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

140 800,00

20 000,00

160 800,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

400,00

2 400,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 380 932,00

25 808,00

2 406 740,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 400,00

572,00

9 972,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 400,00

572,00

9 972,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

158 572,00

5 000,00

163 572,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

143 564,00

5 000,00

148 564,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

78 000,00

17 124,00

95 124,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

78 000,00

17 124,00

95 124,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

752 531,00

912,00

753 443,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 700,00

900,00

3 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 931,00

12,00

11 943,00

 

85295

 

Pozostała działalność

158 029,00

2 200,00

160 229,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

130 829,00

2 200,00

133 029,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

61 352,00

26 260,00

87 612,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

61 352,00

26 260,00

87 612,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

54 825,00

26 587,00

81 412,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

6 527,00

- 327,00

6 200,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

327 100,00

0,00

327 100,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

171 550,00

0,00

171 550,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

1 500,00

12 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

97 756,00

- 2 500,00

95 256,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

1 000,00

11 000,00

Razem:

18 296 706,00

157 862,00

18 454 568,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś