W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-10-31

Numer zarządzenia:
0050.87.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-10-31


Zarządzenie Nr 0050.87.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 19.406.139,00 zł w tym dochody bieżące 12.132.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 18.480.315,00 zł w tym wydatki bieżące 11.694.175,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia
Nr 0050.87.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 31 października 2013 r.

 

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 648 060,00

11 000,00

1 659 060,00

 

85295

 

Pozostała działalność

107 204,00

11 000,00

118 204,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

98 000,00

11 000,00

109 000,00

Razem:

19 395 139,00

11 000,00

19 406 139,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia
Nr 0050.87.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 31 października 2013 r.

 

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 016 351,00

0,00

4 016 351,00

 

80110

 

Gimnazja

1 395 353,00

- 100,00

1 395 253,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

- 3 100,00

1 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 693,00

3 000,00

43 693,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

251 257,00

100,00

251 357,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

100,00

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 406 740,00

11 000,00

2 417 740,00

 

85295

 

Pozostała działalność

160 229,00

11 000,00

171 229,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

133 029,00

5 625,00

138 654,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 420,00

5 375,00

18 795,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 696 010,00

0,00

1 696 010,00

 

90095

 

Pozostała działalność

858 370,00

0,00

858 370,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

1 050,00

1 050,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 700,00

- 1 050,00

14 650,00

Razem:

18 469 315,00

11 000,00

18 480 315,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś