W sprawie:
projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021

Data zarządzenia:
2013-11-14

Numer zarządzenia:
0050.89.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-11-14


Zarządzenie Nr 0050.89.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014 - 2021 stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów.

 

 

Wójt


Mariusz Foryś