W sprawie:
projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r.

Data zarządzenia:
2013-11-14

Numer zarządzenia:
0050.90.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-11-14


Zarządzenie Nr 0050.90.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr XLI/250/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

1. projekt uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na rok 2014 stanowiący załącznik Nr 1,

2. uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na rok 2014 stanowiące załącznik Nr 2,

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów.

 

 

Wójt


Mariusz Foryś