W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-11-29

Numer zarządzenia:
0050.98.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-11-29


Zarządzenie Nr 0050.98.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 8.432,00 zł do kwoty 19.204.644,00 zł w tym dochody bieżące 12.124.085,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 8.432,00 zł do kwoty 18.278.820,00 zł w tym wydatki bieżące 11.492.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.98.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmniejszenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

31 322,00

13 041,00

44 363,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

13 041,00

13 041,00

26 082,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 041,00

13 041,00

26 082,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 659 060,00

- 21 473,00

1 637 587,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 086 380,00

- 22 000,00

1 064 380,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 074 000,00

- 22 000,00

1 052 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 972,00

- 323,00

9 649,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 400,00

- 895,00

1 505,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 572,00

572,00

8 144,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

112 000,00

- 3 500,00

108 500,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

112 000,00

- 3 500,00

108 500,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

95 124,00

450,00

95 574,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

95 124,00

450,00

95 574,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

228 780,00

3 900,00

232 680,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

111 700,00

3 900,00

115 600,00

Razem:

19 213 076,00

- 8 432,00

19 204 644,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.98.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 016 351,00

13 041,00

4 029 392,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 970 850,00

- 1 000,00

1 969 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 141 550,00

- 26 000,00

1 115 550,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

160 800,00

20 000,00

180 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

44 800,00

5 000,00

49 800,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

196 391,00

14 041,00

210 432,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

130 900,00

9 500,00

140 400,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 640,00

4 541,00

29 181,00

 

80110

 

Gimnazja

1 395 253,00

9 500,00

1 404 753,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

821 360,00

- 3 500,00

817 860,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

13 000,00

73 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

251 357,00

- 9 500,00

241 857,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 800,00

3 500,00

46 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

61 000,00

- 13 000,00

48 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 417 740,00

- 21 473,00

2 396 267,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

15 500,00

2 000,00

17 500,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

15 500,00

2 000,00

17 500,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

70 697,00

14 300,00

84 997,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

70 697,00

14 300,00

84 997,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

8 000,00

- 6 200,00

1 800,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00

- 6 200,00

1 800,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 106 203,00

- 20 100,00

1 086 103,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 032 039,00

- 20 246,00

1 011 793,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 160,00

- 1 434,00

16 726,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 429,00

1 580,00

7 009,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 972,00

- 323,00

9 649,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 972,00

- 323,00

9 649,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

163 572,00

- 3 500,00

160 072,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

148 564,00

- 3 500,00

145 064,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

95 124,00

450,00

95 574,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

95 124,00

450,00

95 574,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

753 443,00

6 900,00

760 343,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

426 200,00

3 900,00

430 100,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 517,00

544,00

41 061,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 671,00

- 544,00

7 127,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 943,00

3 000,00

14 943,00

 

85295

 

Pozostała działalność

171 229,00

- 15 000,00

156 229,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

138 654,00

- 14 279,00

124 375,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 795,00

- 721,00

18 074,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

327 300,00

0,00

327 300,00

 

92195

 

Pozostała działalność

36 832,00

0,00

36 832,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

500,00

11 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 508,00

- 500,00

9 008,00

Razem:

18 287 252,00

- 8 432,00

18 278 820,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś