W sprawie:
przedłużenia obowiązywania dotychczasowych dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2013-12-12

Numer uchwały:
XXXIII.210.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2014 roku


Uchwała Nr XXXIII.210.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1])) - Rada Gminy Mściwojów na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Przedłuża się do 31 grudnia 2014 r. czas obowiązywania dotychczasowych dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków określonych w uchwale Nr XXII/132/12  Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie gminyMściwojów.

§ 2. 

Dopłata określona w § 1 będzie sfinansowana z budżetu gminy.

§ 3. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 [1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513.