W sprawie:
zniesienia współwłasności nieruchomości

Data zarządzenia:
2014-01-24

Numer zarządzenia:
0050.6.2014

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-01-24


Zarządzenie Nr 0050.6.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) w związku z art.210 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz.93 z późn.zm.) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 4 ust.3 pkt 5 uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku

z a r z ą d z a m  co następuje:

§ 1. 

Wyrażam zgodę na zniesienie współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Targoszynie, składającej się z działki nr 199/3 o powierzchni 0,1625 ha, działki nr 199/4 o powierzchni 0,1626 ha, działki nr 199/5 o powierzchni 0,1626 ha, działki nr 199/6 o powierzchni 0,1625 ha, dla której w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00027727/1 i będącej własnością Gminy Mściwojów w udziale ?, Marka Jana Drozdowskiego w udziale 2/8, Józefa Drozdowskiego w udziale 1/8, Pawła Drozdowskiego w udziale 1/8, w ten sposób, że:

- Gmina stanie się wyłącznym właścicielem działki nr 199/4 o powierzchni 0,1626 ha oraz działki nr 199/5 o powierzchni 0,1626 ha,

- Marek Jan Drozdowski stanie się wyłącznym właścicielem działki nr 199/6 o powierzchni 0,1625 ha,

- Józef Drozdowski i Paweł Drozdowski staną się w równych częściach właścicielami działki nr 199/3 o powierzchni 0,1625 ha.

§ 2. 

Zniesienie współwłasności nastąpi bez spłat i dopłat ze strony któregokolwiek ze współwłaścicieli, za wyjątkiem kosztów wyceny i dokumentacji geodezyjnej oraz kosztów notarialnych i sądowych związanych z umową zniesienia współwłasności przedmiotowych nieruchomości, które poniosą ich współwłaściciele stosownie do wielkości posiadanych udziałów.

§ 3. 

Szczegółowe ustalenia dotyczące zniesienia współwłasności określone zostaną w protokole uzgodnień.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.