W sprawie:
szczegółowej klasyfikacji budżetu gminy na 2014 r.

Data zarządzenia:
2014-01-02

Numer zarządzenia:
0050.1.2014

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-01-02  i dotyczy roku budżetowego 2014


Zarządzenie Nr 0050.1.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zatwierdzam szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Zatwierdzam szczegółowy plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.  Zatwierdzam szczegółowy plan rozchodów budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 

Zatwierdzam szczegółowy plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 

Zatwierdzam szczegółowy plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 

Zatwierdzam szczegółowy plan dochodów i wydatków Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum na 2014 r.:

1. Szkoła Podstawowa w Snowidzy - zgodnie z załącznikiem nr  6.

2. Szkoła Podstawowa w Targoszynie - zgodnie z załącznikiem nr  7.

3. Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach - zgodnie z załącznikiem nr  8.

§ 5. 

Zatwierdzam szczegółowy plan dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.