W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-12-30

Numer uchwały:
XXXIV.211.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-30


Uchwała Nr XXXIV.211.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.646.537,00 zł do kwoty 17.558.107,00 zł w tym dochody bieżące 11.666.347,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.646.537,00 zł do kwoty 16.632.283,00 zł w tym wydatki bieżące 10.978.043,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 1.131.900,00 do kwoty 5.654.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIV.211.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

Zmniejszenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

2 397 154,00

251 313,00

2 648 467,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 854 360,00

251 313,00

2 105 673,00

 

 

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

305 262,00

305 262,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1 470 000,00

- 53 949,00

1 416 051,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 681 747,00

- 1 134 850,00

546 897,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 681 747,00

- 1 134 850,00

546 897,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 620 650,00

- 1 134 850,00

485 800,00

750

 

 

Administracja publiczna

94 939,00

116,00

95 055,00

 

75095

 

Pozostała działalność

320,00

116,00

436,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

320,00

116,00

436,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 907 025,00

- 657 000,00

5 250 025,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

894 900,00

- 657 000,00

237 900,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

658 000,00

- 657 000,00

1 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

44 363,00

3 884,00

48 247,00

 

80104

 

Przedszkola 

665,00

3 884,00

4 549,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

3 884,00

3 884,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

886 409,00

- 140 000,00

746 409,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

400 000,00

- 140 000,00

260 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

400 000,00

- 140 000,00

260 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29 645,00

30 000,00

59 645,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

30 000,00

45 000,00

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

30 000,00

30 000,00

Razem:

19 204 644,00

- 1 646 537,00

17 558 107,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXIV.211.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 579 332,00

- 440 000,00

3 139 332,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

3 123 000,00

- 440 000,00

2 683 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 123 000,00

- 440 000,00

2 683 000,00

600

 

 

Transport i łączność

3 092 437,00

- 484 337,00

2 608 100,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

696 937,00

- 403 837,00

293 100,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

159 937,00

- 159 937,00

0,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220 000,00

- 51 700,00

168 300,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

287 000,00

- 192 200,00

94 800,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

148 500,00

- 50 500,00

98 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 000,00

- 20 000,00

28 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

- 20 000,00

10 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 500,00

- 10 500,00

0,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 242 000,00

- 30 000,00

2 212 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 240 000,00

- 30 000,00

2 210 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

201 000,00

- 155 000,00

46 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200 000,00

- 155 000,00

45 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

16 000,00

- 15 000,00

1 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

- 120 000,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

- 20 000,00

0,00

710

 

 

Działalność usługowa

60 000,00

- 60 000,00

0,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000,00

- 50 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

- 50 000,00

0,00

 

71035

 

Cmentarze

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 090 966,00

- 9 000,00

2 081 966,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

130 000,00

0,00

130 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

100,00

3 100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

- 100,00

400,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 839 847,00

- 9 000,00

1 830 847,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

- 9 000,00

31 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

400 000,00

- 20 000,00

380 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

400 000,00

- 20 000,00

380 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

400 000,00

- 20 000,00

380 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

99 300,00

- 10 000,00

89 300,00

 

85195

 

Pozostała działalność

33 000,00

- 10 000,00

23 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 702 010,00

- 459 000,00

1 243 010,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

390 000,00

- 130 000,00

260 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

390 000,00

- 130 000,00

260 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

858 370,00

- 329 000,00

529 370,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

99 000,00

- 70 000,00

29 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

240 000,00

- 210 000,00

30 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

219 791,00

- 5 000,00

214 791,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

149 209,00

- 4 000,00

145 209,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

50 000,00

- 40 000,00

10 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

327 300,00

- 9 200,00

318 100,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

171 750,00

- 9 200,00

162 550,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

95 256,00

- 10 000,00

85 256,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 200,00

800,00

12 000,00

Razem:

18 278 820,00

- 1 646 537,00

16 632 283,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXIV.211.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 123 000,00

- 440 000,00

2 683 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

3 123 000,00

- 440 000,00

2 683 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 123 000,00

- 440 000,00

2 683 000,00

 

 

 

Mściwojów I Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

1 573 000,00

- 220 000,00

1 353 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7

650 000,00

- 110 000,00

540 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9

900 000,00

- 110 000,00

790 000,00

600

 

 

Transport i łączność

2 777 000,00

- 273 900,00

2 503 100,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

537 000,00

- 243 900,00

293 100,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220 000,00

- 51 700,00

168 300,00

 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza

220 000,00

- 51 700,00

168 300,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

287 000,00

- 192 200,00

94 800,00

 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza

287 000,00

- 192 200,00

94 800,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 240 000,00

- 30 000,00

2 210 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 240 000,00

- 30 000,00

2 210 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi transportu rolnego w Luboradzu w granicach działki nr 195/7, 195/6 

580 000,00

- 30 000,00

550 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

140 000,00

- 140 000,00

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

140 000,00

- 140 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

- 120 000,00

0,00

 

 

 

Dokumentacje do wniosków o dofinansowanie

120 000,00

- 120 000,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

- 20 000,00

0,00

 

 

 

Wykup gruntów

20 000,00

- 20 000,00

0,00

710

 

 

Działalność usługowa

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

71035

 

Cmentarze

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie

5 000,00

- 5 000,00

0,00

 

 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy

5 000,00

- 5 000,00

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

40 000,00

- 9 000,00

31 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 000,00

- 9 000,00

31 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

- 9 000,00

31 000,00

 

 

 

Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem

40 000,00

- 9 000,00

31 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

681 140,00

- 259 000,00

422 140,00

 

90095

 

Pozostała działalność

659 000,00

- 259 000,00

400 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

240 000,00

- 210 000,00

30 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Barycz

35 000,00

- 35 000,00

0,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Godziszowa

50 000,00

- 50 000,00

0,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza

65 000,00

- 65 000,00

0,00

 

 

 

Rozbudowa wodociągu wsi Targoszyn

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów

70 000,00

- 50 000,00

20 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

219 791,00

- 5 000,00

214 791,00

 

 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów

28 000,00

- 5 000,00

23 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

149 209,00

- 4 000,00

145 209,00

 

 

 

Plac zabaw w miejscowości Grzegorzów

19 000,00

- 4 000,00

15 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

50 000,00

- 40 000,00

10 000,00

 

 

 

wydatki majątkowe

50 000,00

- 40 000,00

10 000,00

Razem

6 786 140,00

- 1  131 900,00

5 654 240,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska