W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2021

Data uchwały:

2013-12-30

Numer uchwały:
XXXIV.212.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-30 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


Uchwała Nr XXXIV.212.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Mściwojów postanawia:

 

§ 1. 

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2014-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 

Przyjąć Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.  Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mściwojów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pkt 2.

§ 4. 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Mściwojów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2013 - 2021., Uchwała Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2013 - 2021. i Zarządzenie Nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2013-2021. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska