W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014

Data uchwały:

2013-12-30

Numer uchwały:
XXXIV.213.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-30 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.1694


Uchwała Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)- Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dochody budżetu w wysokości 17. 5 65.737,00 zł, z tego:

1)         bieżące w wysokości 10.904.764,00 zł,

2)         majątkowe w wysokości 6. 6 60.973,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 

Wydatki budżetu w wysokości 16. 6 43.213,00 zł, z tego:

1)         bieżące w wysokości 10.869.726,00 zł,

2)         majątkowe w wysokości 5. 7 73.487,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)         ogólną w wysokości - 18.000,00 zł,

2)         celową w wysokości - 27.000,00 zł,  z przeznaczeniem na:

a)    realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  - 27.000,00 zł,

§ 4. 

        Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 922.524,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie  - 541.124,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie  - 281.400,00 zł,

3) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie  - 100.000,00 zł.

§ 5. 

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 922.524,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. 

Limity zobowiązań z tytułu:  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 7. 

        Określa się limit udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 8. 

1.    Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2.    Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

3.    Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

4.    Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 47.180,00 zł, wydatki - 47.180,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

5.    Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9. 

1.    Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem nr 9.

2.    Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 10. 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11. 

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.349.000,00 zł, koszty - 1.349.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 12. 

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 13. 

Upoważnia się Wójta do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2)         do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;

3)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2014 r.

Dział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

bieżące

020

 

Leśnictwo

2 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

2 000,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

104 300,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 300,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100 000,00

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

750

 

Administracja publiczna

37 470,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 800,00

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

500,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33 170,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

710,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

710,00

752

 

Obrona narodowa

200,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

200,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000,00

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 829 797,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 772 497,00

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

7 000,00

 

0310

Podatek od nieruchomości

1 725 000,00

 

0320

Podatek rolny

1 698 000,00

 

0330

Podatek leśny

5 000,00

 

0340

Podatek od środków transportowych

85 000,00

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

6 200,00

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 000,00

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

11 000,00

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

200 000,00

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

63 300,00

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 000,00

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

118 000,00

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

135 800,00

758

 

Różne rozliczenia

2 932 003,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 932 003,00

801

 

Oświata i wychowanie

15 140,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

14 000,00

 

0920

Pozostałe odsetki

140,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

852

 

Pomoc społeczna

1 424 144,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

105 944,00

 

0830

Wpływy z usług

3 400,00

 

0920

Pozostałe odsetki

300,00

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

105 944,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 016 200,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

287 100,00

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

11 200,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

543 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

533 000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

15 000,00

bieżące

10 904 764,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

105 944,00

majątkowe

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 716 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 716 000,00

600

 

Transport i łączność

336 335,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

336 335,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

336 335,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 349 723,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 349 723,00

852

 

Pomoc społeczna

80 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

80 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 659 145,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 659 145,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 659 145,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

253 954,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

253 954,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

253 954,00

926

 

Kultura fizyczna

265 816,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

265 816,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

265 816,00

majątkowe

6 660 973,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 515 250,00

Ogółem:

17 565 737,00

 

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 621 194,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2014 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

 z tego:

 dotacje na zadania bieżące

 świadczenia na rzecz osób fizycznych;

 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

 obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

10

 

Rolnictwo i łowiectwo

1789000

53000

53000

0

53000

0

0

0

0

0

1736000

1736000

0

0

 

 

1008

Melioracje wodne

19000

19000

19000

0

19000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1030

Izby rolnicze

34000

34000

34000

0

34000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1736000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1736000

1736000

0

0

 

20

 

Leśnictwo

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2095

Pozostała działalność

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

600

 

Transport i łączność

632627

61000

61000

0

61000

0

0

0

0

0

571627

571627

551627

0

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

551627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

551627

551627

551627

0

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

60000

60000

60000

0

60000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

60095

Pozostała działalność

21000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

70000

50000

50000

0

50000

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70000

50000

50000

0

50000

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

 

710

 

Działalność usługowa

80000

70000

70000

0

70000

0

0

0

0

0

10000

10000

0

0

 

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

70000

70000

70000

0

70000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

71035

Cmentarze

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

10000

0

0

 

750

 

Administracja publiczna

2197150

2122150

1985750

1574050

411700

0

136400

0

0

0

75000

75000

0

0

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

33170

33170

33170

33170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

137400

137400

3000

0

3000

0

134400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1982580

1907580

1905580

1505880

399700

0

2000

0

0

0

75000

75000

0

0

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75095

Pozostała działalność

41000

41000

41000

35000

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

710

710

710

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

710

710

710

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

752

 

Obrona narodowa

200

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

200

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112840

111340

88340

25390

62950

13000

10000

0

0

0

1500

1500

0

0

 

 

75405

Komendy powiatowe Policji

2100

2100

2100

0

2100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

1500

0

0

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

108240

108240

85240

24390

60850

13000

10000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75414

Obrona cywilna

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

757

 

Obsługa długu publicznego

330000

330000

0

0

0

0

0

0

0

330000

0

0

0

0

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

330000

330000

0

0

0

0

0

0

0

330000

0

0

0

0

 

758

 

Różne rozliczenia

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

801

 

Oświata i wychowanie

4290617

4281617

3774207

2911807

862400

331110

176300

0

0

0

9000

9000

0

0

 

 

80101

Szkoły podstawowe

2053346

2044346

1948846

1571746

377100

0

95500

0

0

0

9000

9000

0

0

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

195601

195601

176401

176401

0

0

19200

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80104

Przedszkola 

321660

321660

0

0

0

321660

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80110

Gimnazja

1421360

1421360

1359760

1076660

283100

0

61600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

259200

259200

259200

58500

200700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80195

Pozostała działalność

39450

39450

30000

28500

1500

9450

0

0

0

0

0

0

0

0

 

851

 

Ochrona zdrowia

99300

69300

63300

14500

48800

5000

1000

0

0

0

30000

30000

0

0

 

 

85153

Zwalczanie narkomanii

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63300

63300

62300

14500

47800

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85195

Pozostała działalność

35000

5000

0

0

0

5000

0

0

0

0

30000

30000

0

0

 

852

 

Pomoc społeczna

2450240

2330240

966000

711600

254400

0

1239600

124640

0

0

120000

120000

0

0

 

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

35000

35000

35000

0

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

100000

100000

100000

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85204

Rodziny zastępcze

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1014000

1014000

40500

38500

2000

0

973500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9600

9600

9600

0

9600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

108100

108100

0

0

0

0

108100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

24000

24000

0

0

0

0

24000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85216

Zasiłki stałe

69000

69000

0

0

0

0

69000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

874540

874540

743900

673100

70800

0

6000

124640

0

0

0

0

0

0

 

 

85295

Pozostała działalność

210000

90000

31000

0

31000

0

59000

0

0

0

120000

120000

0

0

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

15799

15799

0

0

0

0

15799

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15799

15799

0

0

0

0

15799

0

0

0

0

0

0

0

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3305705

1052770

893770

17770

876000

159000

0

0

0

0

2252935

2252935

1927000

0

 

 

90002

Gospodarka odpadami

533000

533000

533000

0

533000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1927000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1927000

1927000

1927000

0

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

250000

250000

250000

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

159000

159000

0

0

0

159000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

90095

Pozostała działalność

436705

110770

110770

17770

93000

0

0

0

0

0

325935

325935

0

0

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

701385

239900

132000

11000

121000

107900

0

0

0

0

461485

461485

416485

0

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

516485

100000

100000

8000

92000

0

0

0

0

0

416485

416485

416485

0

 

 

92116

Biblioteki

97900

97900

0

0

0

97900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

55000

10000

0

0

0

10000

0

0

0

0

45000

45000

0

0

 

 

92195

Pozostała działalność

32000

32000

32000

3000

29000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

926

 

Kultura fizyczna

519640

33700

500

0

500

33200

0

0

0

0

485940

485940

435940

0

 

 

92695

Pozostała działalność

519640

33700

500

0

500

33200

0

0

0

0

485940

485940

435940

0

 

Wydatki razem:

16643213

10869726

8186777

5267027

2919750

649210

1579099

124640

0

330000

5773487

5773487

3331052

0

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.

 Treść

Klasyfikacja
§

 Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

 

922 524,00

1

Wykup innych papierów wartościowych

982

100 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

822 524,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r.

Dochody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

33 170,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

33 170,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33 170,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

710,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

710,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

710,00

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

200,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 016 200,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 014 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 014 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 200,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 200,00

Razem:

1 051 280,00

 

 

Wydatki

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

33 170,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

33 170,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 280,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

690,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

710,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

710,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

594,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

101,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

851,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 016 200,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 014 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

973 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 200,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 200,00

Razem:

1 051 280,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 5  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 736 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 736 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 736 000,00

 

 

 

Mściwojów V Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

630 000,00

 

 

 

Mściwojów VI Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

1 106 000,00

600

 

 

Transport i łączność

571 627,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

551 627,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

336 335,00

 

 

 

Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie

336 335,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

215 292,00

 

 

 

Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie

215 292,00

 

60095

 

Pozostała działalność

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Wiaty przystankowe

20 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Wykup gruntów

20 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

10 000,00

 

71035

 

Cmentarze

10 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

 

 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie

5 000,00

 

 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy

5 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

75 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75 000,00

 

 

 

Zakup serwera z oprogramowaniem

55 000,00

 

 

 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

20 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 500,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 500,00

 

 

 

wydatki majątkowe

1 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

9 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 000,00

 

 

 

Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Snowidzy

9 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

30 000,00

 

85195

 

Pozostała działalność

30 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

30 000,00

 

 

 

wydatki majątkowe

30 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

120 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

120 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

 

 

 

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

120 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 252 935,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1 927 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 637 950,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

1 637 950,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289 050,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

289 050,00

 

90095

 

Pozostała działalność

325 935,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

255 935,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa.

120 000,00

 

 

 

Dokumentacje do wniosków o dofinansowanie

50 000,00

 

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Mściwojowie

35 000,00

 

 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Targoszynie

15 000,00

 

 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów

35 935,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

 

 

 

wydatki majątkowe

70 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

461 485,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

416 485,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

253 954,00

 

 

 

Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie

253 954,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

162 531,00

 

 

 

Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie

162 531,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

45 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

 

 

 

Prace zabezpieczające wieżę kościoła ewangelickiego w Snowidzy

45 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

485 940,00

 

92695

 

Pozostała działalność

485 940,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

 

 

Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie

50 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265 816,00

 

 

 

Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie

265 816,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170 124,00

 

 

 

Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie

170 124,00

Razem

5 773 487,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

bieżące

852

 

 

Pomoc społeczna

124 640,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

124 640,00

 

 

3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

826,00

 

 

3119

Świadczenia społeczne

15 008,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 517,00

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 136,00

 

 

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 533,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 671,00

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

380,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

886,00

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

52,00

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

1 547,00

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

50 870,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

120,00

 

 

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094,00

Razem

124 640,00

majątkowe

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

551 627,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

551 627,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

336 335,00

 

 

 

Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie

336 335,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

215 292,00

 

 

 

Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie

215 292,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 927 000,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1 927 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 637 950,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

1 637 950,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289 050,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

289 050,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

416 485,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

416 485,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

253 954,00

 

 

 

Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie

253 954,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

162 531,00

 

 

 

Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie

162 531,00

926

 

 

Kultura fizyczna

435 940,00

 

92695

 

Pozostała działalność

435 940,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

265 816,00

 

 

 

Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie

265 816,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170 124,00

 

 

 

Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie

170 124,00

Razem

3 331 052,00

Ogółem

3 455 692,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

1

2

 

 

3

4

5

6

1

Dochody na wydzielonym rachunku

801

 

0,00

47 180,00

47 180,00

0,00

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła Podstawowa Snowidza

 

80101

0,00

10 100,00

10 100,00

0,00

 

2. Szkoła Podstawowa Targoszyn

 

80101

0,00

5 030,00

5 030,00

0,00

 

3. Publiczne Gimnazjum Marcinowice

 

80110

0,00

32 050,00

32 050,00

0,00

Ogółem

 

 

0,00

47 180,00

47 180,00

0,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 8  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2014 r.

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

 

 

Razem:

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

Razem

10 000,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 9  do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2014 r.

dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

63 300,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

63 300,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

63 300,00

 

 

Razem:

63 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

 

 

Ochrona zdrowia

64 300,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 300,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 300,00

 

 

Razem:

64 300,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r.

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

dotacje  celowe

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 500,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 500,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

275 610,00

 

80104

 

Przedszkola 

266 160,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

266 160,00

 

80195

 

Pozostała działalność

9 450,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 450,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

30 000,00

 

85195

 

Pozostała działalność

30 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

30 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

3 200,00

 

92695

 

Pozostała działalność

3 200,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 200,00

Razem:

310 310,00

 

 

 

 

 

dotacje podmiotowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

 

 

Ochrona zdrowia

5 000,00

 

85195

 

Pozostała działalność

5 000,00

 

 

2560

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

5 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

97 900,00

 

92116

 

Biblioteki

97 900,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

97 900,00

Razem:

102 900,00

 

 

 

 

 

dotacje przedmiotowe

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

159 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

159 000,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

159 000,00

 

 

 

Usuwanie śniegu z ulic i chodników

18 000,00

 

 

 

Utrzymanie terenów zielonych

45 000,00

 

 

 

Oczyszczanie i odmulanie rowów 

29 000,00

 

 

 

Odbudowa i równanie dróg

20 000,00

 

 

 

Sprzątanie przystanków i terenów gminnych

17 000,00

 

Dopłata do cen wody i ścieków

30 000,00

Razem:

159 000,00

 

 

 

 

 

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 

dotacje  celowe

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

13 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

13 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

70 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

30 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

30 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30 000,00

Razem:

123 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacje podmiotowe

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

801

 

 

Oświata i wychowanie

55 500,00

 

80104

 

Przedszkola 

55 500,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

55 500,00

Razem:

55 500,00

 

 

 

Ogółem dotacje

750 710,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na 2014 r.

 

Stan środków obrotowych na początek roku

100 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100 000,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

100 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100 000,00

 

Przychody

1 349 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 349 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 349 000,00

 

 

Przychody własne

1 190 000,00

 

 

Dotacje z budżetu

159 000,00

 

Koszty

1 349 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 349 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 349 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

754 000,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów  lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

 

Dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 716 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 716 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 716 000,00

 

 

Razem:

1 716 000,00

 

 

 

 

 

Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 716 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 716 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 716 000,00

 

 

Razem:

1 716 000,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska