W sprawie:
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Data uchwały:

2013-12-30

Numer uchwały:
XXXIV.215.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.137


Uchwała Nr XXXIV.215.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1059, zm. z 2013 r. poz. 984 i 1238.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie do realizacji zadań  wynikających z art.5c - 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tj. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej  dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska