W sprawie:
określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Data uchwały:

2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV.221.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.503


Uchwała Nr XXXV.221.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) oraz art. 43 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182 i poz. 509.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 2. 

O pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się osoby lub rodziny spełniające kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 

Pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest świadczeniem jednorazowym i osoba albo rodzina, która uzyskała wsparcie w tej formie nie może jej otrzymać ponownie.

§ 4. 

1. Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

2. Pomoc przeznaczona jest w szczególności dla osób:

1) które były dotąd bezczynne zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innych przyczyn rodzinnych,

2) pozostających długotrwale bez pracy z powodu braku ofert pracy w ich zawodzie,

3) które mogłyby podjąć pracę po rozszerzeniu kwalifikacji zawodowych,

4) bez zawodu, które mogłyby podjąć pracę po przyuczeniu do zawodu.

§ 5. 

1. Osoba albo rodzina ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie zawierają kontrakt socjalny lub indywidualny program wychodzenia z bezdomności (osoba bezdomna) lub indywidualny program integracyjny (uchodźca i imigrant) lub indywidualny program usamodzielnienia (osoba opuszczająca rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży), który przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości:

- zastosowania wsparcia finansowego,

- pracy socjalnej,

- instrumentów aktywnej integracji.

2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie jest przyznawany jeżeli:

- uzgodniono i podpisano kontrakt socjalny (indywidualny program wychodzenia z bezdomności, indywidualny program integracyjny, indywidualny program integracyjny lub indywidualny program usamodzielnienia),

- okoliczności sprawy i przedłożona propozycja wskazują, że udzielona pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i będzie skutkowała poprawą sytuacji życiowej, tj. usamodzielnieniem osoby albo rodziny.

§ 6. 

Zasiłek przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej z zastosowaniem art.102 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7. 

Wysokość zasiłku ustala się w wysokości 2.000 złotych .

§ 8. 

Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, może zostać przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie z zastrzeżeniem zwrotu części lub całości na zasadach określonych w tabeli:

 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej wyrażona w %

Osoba samotnie gospodarująca

Rodzina

powyżej 100 do 125

50

60

od 126 do 150

60

80

powyżej 150 do 170

80

90

powyżej 170

100

100

 

 

 

§ 9. 

Zasiłek niezwrócony w terminie określonym w decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 10. 

Zwrot wydatków na zasiłki przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić po upływie 6 miesięcy od miesiąca, w którym został wypłacony, przez jednorazową spłatę należności lub przez spłatę w ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 11. 

Zwrot wydatków na udzielone świadczenia następuje do kasy lub na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 13. 

Traci moc uchwała Nr XXVII/143/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy.

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska