W sprawie:
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Data uchwały:

2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV.222.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-29


Uchwała Nr XXXV.222.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182 i poz. 509.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXV.222.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA " POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
 NA LATA 2014-2020

Rozdział 1.
Podstawa prawna programu

§ 1. 

1. Art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, z późn. zm.).

2.  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013, poz. 1024).

3.  Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Mściwojów.

Rozdział 2.
Cel programu

§ 2. 

1. Celem programy jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

2. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Rozdział 3.
Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

§ 3. 

1. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

2.  Objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

3.  W związku z wymogami programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zasadne jest wprowadzenie programu osłonowego na poziomie gminy w zakresie dożywiania.

Rozdział 4.
Podmioty realizujące program

§ 4. 

1. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Mściwojów.

2.  Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Rozdział 5.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

§ 5. 

1. W ramach programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3.  Przyznanie pomocy, o której mowa w ust.2 odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4.  Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc, bez wydania decyzji administracyjnej i bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Rozdział 6.
Finansowanie programu

§ 6. 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Rozdział 7.
Monitoring programu

§ 7. 

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży, Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

 Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

 Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez radę gminy odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

 Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

 Wydatki na żywność pochłaniają dużą część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

 Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.