W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVI/185/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

Data uchwały:

2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV.223.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.687


Uchwała Nr XXXV.223.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale Nr  XXVI/185/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań wprowadza się zmiany:

1. W § 6 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"4. Decyzję, o udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania podejmuje, na wniosek Wójta, Rada Gminy w formie uchwały".

2. W § 6 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

"5. W uchwale określa się nazwę podmiotów, którym udzielono dotacji, wykaz prac i robót na wykonanie, których przyznano dotację, oraz kwoty przyznanych dotacji".

3. W § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji  uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy.

7.  O decyzji o udzieleniu dotacji powiadamia się podmiot, który złożył wniosek o dotację na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku.

8.  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji określonemu podmiotowi na realizację zadania objętego wnioskiem o udzielenie dotacji, stanowi podstawę do zawarcia umowy z tym podmiotem".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 


[1]Zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.