W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Data uchwały:

2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV.224.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-29


Uchwała Nr XXXV.224.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1356, zm. poz. 405.) oraz art. 10 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 124, zm. z 2011 r. Nr 117, poz. 678.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Mściwojów na rok 2014.

Program określa zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom, przeciwdziałania narkomanii oraz zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy a przede wszystkim osoby:

1) nadużywające napojów alkoholowych i używające narkotyków oraz ofiary i sprawcy przemocy domowej ,

2) osoby uzależnione od alkoholu, (w tym osoby współuzależnione), najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz dzieci i młodzież szkolna .

 

Rozdział 1.
CELE I DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

§ 1. 

1. Celem głównym programu jest zapobieganie picia alkoholi wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dorosłych mieszkańców gminy, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych problemów, które aktualnie występują oraz rozwijanie i umiejętne wykorzystywanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z występującymi problemami.

2. Na podstawie zdiagnozowanych problemów i zagrożeń oraz określonych celów programu przyjęto priorytetowe zadania do programu , którymi są:

a) kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, w tym propagowanie trzeźwego stylu życia,

b) zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących skutki nadużywania alkoholu,

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

d) zwiększenie ilości osób utrzymujących abstynencje po przebytym leczeniu odwykowym,

e) zwiększenie dostępności oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do profesjonalnych programów terapii,

f) doskonalenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz uruchamianie procedury cofania zezwoleń podmiotom łamiącym prawo,

g) tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

h) wspieranie działalności organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które w swoim działaniu i statucie są ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

3. Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przy współpracy m. in. z:

a) placówkami lecznictwa odwykowego,

b) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mściwojowie,

c) Komendą Powiatową Policji w Jaworze,

d) placówkami oświatowo-wychowawczymi z terenu Gminy Mściwojów,

e) Prokuraturą Rejonową w Jaworze,

f) Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mściwojowie,

g) Izbą Wytrzeźwień w Legnicy.

Rozdział 2.
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU

§ 2. 

1. Dalsze rozwijanie i doskonalenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2.  Podejmowanie interwencji prawno-administracyjnych wobec osób uzależnionych w zakresie leczenia odwykowego.

3.  Orientacyjne ustalenie liczby osób uzależnionych i nadużywających alkohol z terenu Gminy wymagających różnego typu oddziaływań terapeutycznych.

4. Szkolenie kadr działających w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- nauczyciele realizujący programy profilaktyczne w szkołach,

- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

5.  Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Snowidzy.

6.  Utworzenie nowych świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy.

7.  Współpraca z dyrektorami szkół na terenie Gminy Mściwojów - działanie polegające na wczesnoedukacyjnym wdrażaniu elementów profilaktyki oraz organizacji imprez integrujących społeczność szkolną pochodzącą z różnych środowisk.

8.  Realizacja programów profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.

9. Współudział w organizowaniu wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów  szkół z terenu Gminy poprzez:

a) organizacje zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach,

b) sfinansowanie kolonii, półkolonii letnich i posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin patologicznych.

10.  Wspomaganie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie w organizowaniu i finansowaniu dożywiania dla uczniów szkół z terenu Gminy, a w szczególności pochodzących z rodzin potrzebujących pomocy.

11.  Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce patologii społecznych - (alkoholizm, narkomania itp.)

12.  Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych np. " Zachowaj trzeźwy umysł".

13.  Udział w organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, strażackich i innych dla dzieci i młodzieży, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji.

14.  Współudział w organizowaniu spektakli teatralnych i młodzieżowych o tematyce patologii społecznych- alkoholizm, narkomania.

15.  Organizowanie spotkań nauczycieli, wychowawców i rodziców z pedagogiem szkolnym lub psychologiem w celu poszerzenia wiedzy w zakresie patologii społecznych .

16.  Rozwiązywanie problemów wynikających z nieoczekiwanych sytuacji środowiska mających na celu zminimalizowanie szkód i skutków spowodowanych przez alkohol i narkotyki.

17.  Wspieranie szkół w realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 3.
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

§ 3. 

1. Za udział w pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

a) dla przewodniczącego i sekretarza komisji - 100,00zł

b) dla członków 90,00zł za posiedzenie.

2.  Wynagrodzenie jest wypłacane za faktyczny udział członków komisji w posiedzeniu, potwierdzony listą obecności.

Rozdział 4.
REALIZATORZY PROGRAMU

§ 4. 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Partnerem w realizacji Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 5.
HARMONOGRAM WYDATKÓW FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MŚCIWOJÓW NA ROK 2014

§ 5. 

 

Lp.

ZADANIA

KOSZT ZADANIA
( z ł)

I

Zadania z zakresu rozwi ą zywania problemów alkoholowych

61 500

 

- wynagrodzenie członków Komisji

3.500

 

- szkolenia

3 500

 

- spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej

3 000

 

- wypoczynek letni

15 000

 

- świetlice terapeutyczne:
Snowidza - kontynuacja
nowo powstałe świetlice


8 000

 

- zakup usług

500

 

- punkt konsultacyjny

7 000

 

- izba wytrzeźwień

1 000

 

- terapia dla osób uzależnionych

3 000

 

- organizacja imprez środowiskowych

10 000

 

- zakup materiałów

1 000

 

- urządzenie placu zabaw

6 000

II

Zadania z zakresu narkomanii

2 800

 

-  profilaktyczne spotkania młodzieży i dzieci z terapeutami pracującymi z narkomanami (spektakle)

1 800

 

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin w zakresie sportowych gier zespołowych (organizowanie udziału w imprezach sportowych)

1 000

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska