Zarządzenie 0050.12.2014 - W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mściwojów w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów - 7 lutego 2014

 

Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów:  sołectwo Barycz, sołectwo Drzymałowice, sołectwo Godziszowa, sołectwo Grzegorzów, sołectwo Luboradz, sołectwo Marcinowice, sołectwo Mściwojów z przysiółkiem Rybno, sołectwo Niedaszów, sołectwo Siekierzyce, sołectwo Snowidza, sołectwo Targoszyn i sołectwo Zimnik.

2.  Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów.

§ 2. 

1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 18 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. w granicach administracyjnych Gminy Mściwojów.

2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów;

2) zwołania zebrań wiejskich sołectw wymienionych w § 1.

§ 3. 

Konsultacje polegać będą na :

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl ;

2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem  udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Mściwojów (pok. 18), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;

4) zorganizowaniu Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu sołectwa.

§ 4. 

1. Wnioski i opinie mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ug@msciwojow.pl;

2.  Wzór formularza, o którym mowa w ust.1  zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mściwojów  www.msciwojow.pl  oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3  pkt. 2) i 3).

§ 5. 

1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4  ust. 1  wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mściwojów.

2.  Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

3.  Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów sołectw zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy Mściwojów do dnia 31 maja 2014 r.