W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-02-27

Numer uchwały:
XXXVI.225.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-02-27


Uchwała Nr XXXVI.225.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn.  zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.540,00 zł do kwoty 17.573.116,00 zł w tym dochody bieżące 10.912.143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.540,00 zł do kwoty 16.650.592,00 zł w tym wydatki bieżące 10.878.105,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 1.000,00 do kwoty 5.772.487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.225.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 750

  

  

 Administracja publiczna

 37 470,00

 40,00

 37 510,00

  

 75095

  

 Pozostała działalność

 0,00

 40,00

 40,00

  

  

 0960

 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 0,00

 40,00

 40,00

 756

  

  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 5 829 797,00

 1 000,00

 5 830 797,00

  

 75618

  

 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 279 100,00

 1 000,00

 280 100,00

  

  

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 0,00

 1 000,00

 1 000,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 15 140,00

 2 400,00

 17 540,00

  

 80104

  

 Przedszkola 

 0,00

 2 400,00

 2 400,00

  

  

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

  

 2310

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 0,00

 400,00

 400,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 202 145,00

 1 100,00

 2 203 245,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 21 195,00

 1 100,00

 22 295,00

  

  

 0830

 Wpływy z usług

 0,00

 100,00

 100,00

  

  

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 0,00

 1 000,00

 1 000,00

 Razem:

 17 568 576,00

 4 540,00

 17 573 116,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.225.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 632 627,00

 9 000,00

 641 627,00

  

 60016

  

 Drogi publiczne gminne

 60 000,00

 2 000,00

 62 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

 60078

  

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 0,00

 7 000,00

 7 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 7 000,00

 7 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 3 305 705,00

 - 10 000,00

 3 295 705,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 436 705,00

 - 10 000,00

 426 705,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 255 935,00

 - 10 000,00

 245 935,00

 926

  

  

 Kultura fizyczna

 519 640,00

 5 540,00

 525 180,00

  

 92601

  

 Obiekty sportowe

 500,00

 5 540,00

 6 040,00

  

  

 4170

 Wynagrodzenia bezosobowe

 150,00

 70,00

 220,00

  

  

 4260

 Zakup energii

 260,00

 5 470,00

 5 730,00

 Razem:

 16 646 052,00

 4 540,00

 16 650 592,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.225.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 571 627,00

 9 000,00

 580 627,00

  

 60016

  

 Drogi publiczne gminne

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

  

  

 Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy działka nr 477

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

 60078

  

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 0,00

 7 000,00

 7 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 7 000,00

 7 000,00

  

  

  

 Przebudowa drogi gminnej w Zimniku działka nr 92, 95.

 0,00

 7 000,00

 7 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 252 935,00

 - 10 000,00

 2 242 935,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 325 935,00

 - 10 000,00

 315 935,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 255 935,00

 - 10 000,00

 245 935,00

  

  

  

 Dokumentacje do wniosków o dofinansowanie

 50 000,00

 - 10 000,00

 40 000,00

 Razem

 5 773 487,00

 - 1 000,00

 5 772 487,00

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska