W sprawie:
udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Mściwojów  na 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Data uchwały:

2014-02-27

Numer uchwały:
XXXVI.226.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-02-27


Uchwała Nr XXXVI.226.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Mściwojów  na 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. oz. 594 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 ust. 5 uchwały Nr XXVI/185/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 71 poz. 1574) zmienionej uchwałą Nr XXXV. 223.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 687) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Udziela się Parafii  Rzymsko-Katolickiej  p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy dotacji  wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na zadanie: "Ratunkowy remont wieży dachu kościoła św. Szczepana p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Godziszowej" - wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 1961 r.

§ 2. 

Zakres robót na wykonanie, których udziela się dotacji obejmuje:

1) Zdjęcie pokrycia wieży;

2) Wymianę zniszczonych elementów konstrukcji wieży;

3) Wykonanie nowego pokrycia kuli oraz dachu wieży z blachy miedziane;

4) Zdjęcie pokrycia dachu;

5) Wykonanie obróbek blacharskich;

6) Pokrycie dachu dachówką ceramiczną wraz z montażem rynien i spustów.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy dnia 25 września  2013r.  złożyła wniosek, w sprawie  udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które będą wykonane w kościele a św. Szczepana p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Godziszowej. Wniosek jest zgodny z § 5 ust. 5 uchwały
Nr XXVI/185/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. Rady Gminy Mściwojów.  

Kościół w Godziszowej został wpisany do rejestru zabytków Województwa Wrocławskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 1961 r  pod Nr  1469. Decyzją nr A/1585/1469 w roku 2010 kościół został przeniesiony do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego.

Wnioskowana dotacja przeznaczona będzie na wykonanie ratunkowego remontu wieży i dachu kościoła św. Szczepana p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Godziszowej, są to nakłady konieczne wyszczególnione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece  nad  zabytkami. Środki przeznaczone na dotację dla ww. parafii są zabezpieczone w budżecie gminy. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest  zasadne.