W sprawie:
zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Data uchwały:

2014-02-27

Numer uchwały:
XXXVI.227.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.1107


Uchwała Nr XXXVI.227.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.260 z późn.zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, zmienionej uchwałą Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2008 r.

§ 3. 

ust.3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Za umieszczenie w pasie drogowym kablowej lub napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego lub wysokiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej,  ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 40,00 zł, w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym.".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.               

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.               

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska