W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-02-27

Numer uchwały:
XXXVI.228.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.1108


Uchwała Nr XXXVI.228.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Mściwojów: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r.,  Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w § 2 ust.4 dodaje się punkt 5 o następującej treści:

"5) zajęcie pasa drogowego wewnętrznych dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mściwojów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, a związanych w szczególności z prowadzeniem robót w pasie drogowym, umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczaniem w pasie drogowym, obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także zajęciu pasa dróg wewnętrznych na prawach wyłączności w celach innych niż wyżej wymienione.".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.               

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska