W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-03-31

Numer uchwały:
XXXVII.229.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-31


Uchwała Nr XXXVII.229.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 850.702,00 zł do kwoty 18.426.150,00 zł w tym dochody bieżące 11.040.649,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 850.702,00 zł do kwoty 17.503.626,00 zł w tym wydatki bieżące 11.040.139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 691.000,00 do kwoty 6.463.487,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.229.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 marca 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 336 335,00

 500 000,00

 836 335,00

  

 60078

  

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 0,00

 500 000,00

 500 000,00

  

  

 6330

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 0,00

 500 000,00

 500 000,00

 700

  

  

 Gospodarka mieszkaniowa

 2 454 023,00

 224 528,00

 2 678 551,00

  

 70005

  

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 2 454 023,00

 224 528,00

 2 678 551,00

  

  

 0770

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 2 349 723,00

 224 528,00

 2 574 251,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 37 510,00

 40,00

 37 550,00

  

 75095

  

 Pozostała działalność

 40,00

 40,00

 80,00

  

  

 0960

 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 40,00

 40,00

 80,00

 758

  

  

 Różne rozliczenia

 2 932 003,00

 - 83 675,00

 2 848 328,00

  

 75801

  

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 2 044 585,00

 - 83 675,00

 1 960 910,00

  

  

 2920

 Subwencje ogólne z budżetu państwa

 2 044 585,00

 - 83 675,00

 1 960 910,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 17 540,00

 208 495,00

 226 035,00

  

 80103

  

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 0,00

 186 848,00

 186 848,00

  

  

 2007

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 0,00

 101 322,00

 101 322,00

  

  

 2009

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 0,00

 17 880,00

 17 880,00

  

  

 2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 0,00

 67 646,00

 67 646,00

  

 80104

  

 Przedszkola 

 2 400,00

 21 647,00

 24 047,00

  

  

 2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 0,00

 18 120,00

 18 120,00

  

  

 2310

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 400,00

 1 600,00

 2 000,00

  

  

 2910

 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

 0,00

 1 927,00

 1 927,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 203 245,00

 1 314,00

 2 204 559,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 22 295,00

 1 314,00

 23 609,00

  

  

 0910

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 0,00

 34,00

 34,00

  

  

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 1 000,00

 1 280,00

 2 280,00

 Razem:

 17 575 448,00

 850 702,00

 18 426 150,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.229.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 marca 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 641 627,00

 632 000,00

 1 273 627,00

  

 60078

  

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 7 000,00

 626 000,00

 633 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 7 000,00

 626 000,00

 633 000,00

  

 60095

  

 Pozostała działalność

 22 000,00

 6 000,00

 28 000,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 1 000,00

 6 000,00

 7 000,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 4 290 617,00

 119 202,00

 4 409 819,00

  

 80103

  

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 195 601,00

 119 202,00

 314 803,00

  

  

 4217

 Zakup materiałów i wyposażenia

 0,00

 92 141,70

 92 141,70

  

  

 4219

 Zakup materiałów i wyposażenia

 0,00

 16 260,30

 16 260,30

  

  

 4307

 Zakup usług pozostałych

 0,00

 9 180,00

 9 180,00

  

  

 4309

 Zakup usług pozostałych

 0,00

 1 620,00

 1 620,00

 852

  

  

 Pomoc społeczna

 2 455 411,00

 4 000,00

 2 459 411,00

  

 85219

  

 Ośrodki pomocy społecznej

 875 454,00

 4 000,00

 879 454,00

  

  

 4430

 Różne opłaty i składki

 3 000,00

 4 000,00

 7 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 3 295 705,00

 0,00

 3 295 705,00

  

 90015

  

 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 250 000,00

 1 020,00

 251 020,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 0,00

 1 020,00

 1 020,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 426 705,00

 - 1 020,00

 425 685,00

  

  

 4270

 Zakup usług remontowych

 6 300,00

 - 1 020,00

 5 280,00

 921

  

  

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 701 385,00

 30 000,00

 731 385,00

  

 92109

  

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 516 485,00

 30 000,00

 546 485,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 32 000,00

 30 000,00

 62 000,00

 926

  

  

 Kultura fizyczna

 525 180,00

 65 500,00

 590 680,00

  

 92695

  

 Pozostała działalność

 519 140,00

 65 500,00

 584 640,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 0,00

 500,00

 500,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 50 000,00

 65 000,00

 115 000,00

 Razem:

 16 652 924,00

 850 702,00

 17 503 626,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.229.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 marca 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 580 627,00

 626 000,00

 1 206 627,00

  

 60078

  

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 7 000,00

 626 000,00

 633 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 7 000,00

 626 000,00

 633 000,00

  

  

  

 Przebudowa drogi gminnej w Zimniku działka nr 92, 95.

 7 000,00

 626 000,00

 633 000,00

 926

  

  

 Kultura fizyczna

 485 940,00

 65 000,00

 550 940,00

  

 92695

  

 Pozostała działalność

 485 940,00

 65 000,00

 550 940,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 50 000,00

 65 000,00

 115 000,00

  

  

  

 Budowa placu zabaw we wsi Siekierzyce oraz przebudowa placu zabaw w Godziszowej

 0,00

 65 000,00

 65 000,00

 Razem

 5 772 487,00

 691 000,00

 6 463 487,00

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska