W sprawie:
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Data uchwały:

2014-03-31

Numer uchwały:
XXXVII.231.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.1725


Uchwała Nr XXXVII.231.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 br. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie, na terenie gminy Mściwojów działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.231.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 marca 2014 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Mściwojów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) dysponować sprzętem niezbędnym do humanitarnego wyłapywania zwierząt;

3) posiadać środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwierząt;

4) zatrudniać do wyłapywania i transportu zwierząt osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.231.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 marca 2014 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Mściwojów działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której wykonywana będzie działalność, wyposażoną w obiekty budowlane przystosowane do przetrzymywania zwierząt, które muszą spełnić wymagania określone w przepisach szczególnych;

3) posiadać środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwierząt;

4) zatrudniać do obsługi zwierząt osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami;

5) zapewnić opiekę weterynaryjną w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia;

6) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych lub ich części przez zakład utylizacji, spalarnię lub grzebowisko.

§ 2. 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność,

3) posiadać obiekty budowlane lub instalacje odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach szczególnych wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do prowadzenia w nich działalności;

4) posiadać sprzęt i urządzenia, środki techniczne w odpowiedniej ilości, stosownie do zakresu działalności, wymagane przepisami prawa ochrony środowiska oraz sanitarnymi i weterynaryjnymi, w szczególności:

a) środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędzia służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

d) chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

5) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska