W sprawie:
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:

2014-03-31

Numer uchwały:
XXXVII.232.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-31


Uchwała Nr XXXVII.232.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Gminy Mściwojów nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mściwojów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska