W sprawie:
ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-03-31

Numer uchwały:
XXXVII.233.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-31


Uchwała Nr XXXVII.233.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.68 ust.1 pkt 7 i ust.1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Dla sprzedawanego przez Gminę na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonego w obrębie Zimnik, budynek nr 15A, lokal nr 3, działka nr 6, ustala się bonifikatę w wysokości 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla lokalu.  Ustalona bonifikata obejmuje cenę lokalu i udziału w prawie własności gruntu.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.               

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                            

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 


[1]Zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40.