W sprawie:
udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Data uchwały:

2014-03-31

Numer uchwały:
XXXVII.234.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-31


Uchwała Nr XXXVII.234.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 ust. 5 uchwały Nr XXVI/185/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 71 poz. 1574 )  zmienionej uchwałą Nr XXXV. 223.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 687) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

 Udziela się Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mściwojowie, dotacji w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych )  na zadanie: "Naprawa instalacji deszczowej kościoła  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mściwojowie " - wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pod nr A/2235/879 z dnia 28 czerwca 1961 r.

§ 2. 

Zakres prac objętych dotacją polegać będzie na:

1) Odkopanie na głębokość 1 m i długość 20 m;

2) Wymiana uszkodzonych rur odprowadzających wodę;

3) Uszczelnienie instalacji w miejscach pęknięć;

4) Wymiana jednej uszkodzonej studzienki.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska