W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-04-30

Numer uchwały:
XXXVIII.236.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-30


Uchwała Nr XXXVIII.236.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 243.381,00 zł do kwoty 19.053.208,00 zł w tym dochody bieżące 11.454.326,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 243.381,00 zł do kwoty 18.130.684,00 zł w tym wydatki bieżące 11.384.444,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 282.753,00 do kwoty 6.746.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXVIII.236.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 003 396,00

684 000,00

2 687 396,00

 

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 716 000,00

684 000,00

2 400 000,00

 

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 716 000,00

684 000,00

2 400 000,00

 

600

 

 

Transport i łączność

836 335,00

294 000,00

1 130 335,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

168 000,00

168 000,00

 

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

168 000,00

168 000,00

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

500 000,00

126 000,00

626 000,00

 

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

126 000,00

126 000,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 678 551,00

192 951,00

2 871 502,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 678 551,00

192 951,00

2 871 502,00

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 574 251,00

192 951,00

2 767 202,00

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 830 797,00

30 000,00

5 860 797,00

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 801 200,00

30 000,00

1 831 200,00

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

60 000,00

30 000,00

90 000,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 204 559,00

- 957 570,00

1 246 989,00

 

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1 637 950,00

- 957 570,00

680 380,00

 

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 637 950,00

- 957 570,00

680 380,00

 

Razem:

18 809 827,00

243 381,00

19 053 208,00

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska

                   

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.236.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 076 396,00

694 000,00

2 770 396,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 736 000,00

694 000,00

2 430 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 736 000,00

694 000,00

2 430 000,00

600

 

 

Transport i łączność

1 273 627,00

596 728,00

1 870 355,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

61 000,00

580 000,00

641 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000,00

580 000,00

582 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

28 000,00

16 728,00

44 728,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

16 728,00

17 728,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 409 819,00

53 788,00

4 463 607,00

 

80195

 

Pozostała działalność

21 150,00

53 788,00

74 938,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

45 720,00

45 720,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 068,00

8 068,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 295 705,00

- 1 146 135,00

2 149 570,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1 927 000,00

- 1 110 200,00

816 800,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 637 950,00

- 957 570,00

680 380,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289 050,00

- 152 630,00

136 420,00

 

90095

 

Pozostała działalność

425 685,00

- 35 935,00

389 750,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

245 935,00

- 35 935,00

210 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

731 385,00

45 000,00

776 385,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

553 985,00

45 000,00

598 985,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

62 000,00

- 50 100,00

11 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

- 6 000,00

6 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

162 531,00

45 000,00

207 531,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

56 100,00

56 100,00

Razem:

17 887 303,00

243 381,00

18 130 684,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXVIII.236.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 736 000,00

694 000,00

2 430 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 736 000,00

694 000,00

2 430 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 736 000,00

694 000,00

2 430 000,00

 

 

 

Mściwojów VII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

0,00

694 000,00

694 000,00

600

 

 

Transport i łączność

1 206 627,00

580 000,00

1 786 627,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2 000,00

580 000,00

582 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000,00

580 000,00

582 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie

0,00

130 000,00

130 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy działka nr 477

2 000,00

450 000,00

452 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

9 000,00

53 788,00

62 788,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

53 788,00

53 788,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

45 720,00

45 720,00

 

 

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

0,00

45 720,00

45 720,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 068,00

8 068,00

 

 

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

0,00

8 068,00

8 068,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 242 935,00

- 1 146 135,00

1 096 800,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

1 927 000,00

- 1 110 200,00

816 800,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 637 950,00

- 957 570,00

680 380,00

 

 

 

Brama do Krainy Wygasłych Wulkanów - wejdź i podziwiaj

0,00

15 000,00

15 000,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

1 637 950,00

- 972 570,00

665 380,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289 050,00

- 152 630,00

136 420,00

 

 

 

Brama do Krainy Wygasłych Wulkanów - wejdź i podziwiaj

0,00

19 000,00

19 000,00

 

 

 

Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie

289 050,00

- 171 630,00

117 420,00

 

90095

 

Pozostała działalność

315 935,00

- 35 935,00

280 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

245 935,00

- 35 935,00

210 000,00

 

 

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów

35 935,00

- 35 935,00

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

461 485,00

101 100,00

562 585,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

416 485,00

101 100,00

517 585,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

162 531,00

45 000,00

207 531,00

 

 

 

Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie

162 531,00

45 000,00

207 531,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

56 100,00

56 100,00

 

 

 

Zakup wyposażenia kuchenno - gastronomicznego do świetlicy

0,00

56 100,00

56 100,00

Razem

6 463 487,00

      282 753,00

6 746 240,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska