W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2013

Data uchwały:

2014-04-30

Numer uchwały:
XXXVIII.237.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-30


Uchwała Nr XXXVIII.237.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok obrotowy 2013 (bilans oraz rachunek zysków i strat), pozytywnie zaopiniowane uchwałą Rady Społecznej działającej przy GOZ z dnia 16 kwietnia 2014 r.  stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska