W sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Data uchwały:

2014-04-30

Numer uchwały:
XXXVIII.238.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-04-30


Uchwała Nr XXXVIII.238.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie, przyjęty uchwałą Nr 3/2014 Rady Społecznej  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

2.  Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska