W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.239.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-30


Uchwała Nr XXXIX.239.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn.  zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52.502,00 zł do kwoty 19.109.274,00 zł w tym dochody bieżące 11.515.799,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.502,00 zł do kwoty 18.186.750,00 zł w tym wydatki bieżące 11.470.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 30.000,00 do kwoty 6.716.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.239.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 700

  

  

 Gospodarka mieszkaniowa

 2 871 502,00

 - 5 395,00

 2 866 107,00

  

 70005

  

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 2 871 502,00

 - 5 395,00

 2 866 107,00

  

  

 0770

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 2 767 202,00

 - 5 407,00

 2 761 795,00

  

  

 0920

 Pozostałe odsetki

 0,00

 12,00

 12,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 37 550,00

 1 320,00

 38 870,00

  

 75023

  

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 4 300,00

 1 200,00

 5 500,00

  

  

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 2 800,00

 1 200,00

 4 000,00

  

 75095

  

 Pozostała działalność

 80,00

 120,00

 200,00

  

  

 0960

 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 80,00

 120,00

 200,00

 852

  

  

 Pomoc społeczna

 1 566 482,00

 4 167,00

 1 570 649,00

  

 85219

  

 Ośrodki pomocy społecznej

 219 772,00

 4 167,00

 223 939,00

  

  

 2007

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 105 944,00

 4 167,00

 110 111,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1 246 989,00

 52 410,00

 1 299 399,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 23 609,00

 52 410,00

 76 019,00

  

  

 0830

 Wpływy z usług

 100,00

 100,00

 200,00

  

  

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 2 280,00

 2 725,00

 5 005,00

  

  

 2460

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 0,00

 49 585,00

 49 585,00

 Razem:

 19 056 772,00

 52 502,00

 19 109 274,00

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.239.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 1 870 355,00

 30 000,00

 1 900 355,00

  

 60014

  

 Drogi publiczne powiatowe

 551 627,00

 30 000,00

 581 627,00

  

  

 6300

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 0,00

 30 000,00

 30 000,00

 852

  

  

 Pomoc społeczna

 2 516 578,00

 4 167,00

 2 520 745,00

  

 85214

  

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 168 373,00

 4 167,00

 172 540,00

  

  

 3119

 Świadczenia społeczne

 10 273,00

 4 167,00

 14 440,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 149 570,00

 - 1 665,00

 2 147 905,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 389 750,00

 - 1 665,00

 388 085,00

  

  

 4300

 Zakup usług pozostałych

 23 000,00

 58 335,00

 81 335,00

  

  

 6230

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 70 000,00

 - 60 000,00

 10 000,00

 921

  

  

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 776 385,00

 20 000,00

 796 385,00

  

 92109

  

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 598 985,00

 20 000,00

 618 985,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 11 900,00

 10 000,00

 21 900,00

  

  

 4300

 Zakup usług pozostałych

 6 000,00

 10 000,00

 16 000,00

 Razem:

 18 134 248,00

 52 502,00

 18 186 750,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.239.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 1 786 627,00

 30 000,00

 1 816 627,00

  

 60014

  

 Drogi publiczne powiatowe

 551 627,00

 30 000,00

 581 627,00

  

  

 6300

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 0,00

 30 000,00

 30 000,00

  

  

  

 wydatki majątkowe

 0,00

 30 000,00

 30 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1 096 800,00

 - 60 000,00

 1 036 800,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 280 000,00

 - 60 000,00

 220 000,00

  

  

 6230

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 70 000,00

 - 60 000,00

 10 000,00

  

  

  

 wydatki majątkowe

 70 000,00

 - 60 000,00

 10 000,00

 Razem

 6 746 240,00

 - 30 000,00

 6 716 240,00

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska