W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.240.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-30


Uchwała Nr XXXIX.240.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego.

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Udziela się z budżetu Gminy Mściwojów pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300".

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Mściwojów a Powiatem Jaworskim.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska