W sprawie:
nadania Statutu Sołectwu Luboradz

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.246.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.2604


Uchwała Nr XXXIX.246.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Luboradz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7, art.35 ust.1, art.40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Nadaje się Statut Sołectwu Luboradz, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XXII/127/05 Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie statutu sołectwa LUBORADZ (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr103, poz. 2226).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.246.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

STATUT SOŁECTWA LUBORADZ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mściwojów;

2) sołectwie - należ przez to rozumieć sołectwo Luboradz w gminie Mściwojów;

3) statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Luboradz;

4) sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Luboradz;

5) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć radę sołecką sołectwa Luboradz,;

6) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa Luboradz;

7) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mściwojów;

8) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mściwojów;

9) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Mściwojów;

10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.).

§ 2. 

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa Luboradz, w tym:

1) nazwę i obszar sołectwa;

2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

3) organizację i zadania organów sołectwa;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 3. 

1. Sołectwo Luboradz jest jednostką pomocniczą Gminy Mściwojów.

2. Sołectwo obejmuje obszar miejscowości Luboradz.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Luboradz.

4. Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej gminy.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Do zadań sołectwa należy:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących z zakres zadań własnych gminy;

3) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy, administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego

4) organizowanie wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej społeczności;

5) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;

6) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa;

7) zarządzanie i korzystanie z mienia gminnego przekazanego sołectwu w sposób określony przepisami prawa;

8) współpraca w właściwymi organami w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sportu, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i innych związanych z warunkami życia na wsi;

9) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.

2. Zadania określone w ust.1 sołectwo realizuje poprzez :

1) podejmowanie uchwał w ramach przyznanych kompetencji;

2) wydawanie opinii;

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) występowanie do organów gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości mieszkańców sołectwa;

6) współpracę w organizacji spotkań radnych i wójta z mieszkańcami sołectwa;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

3. Sołectwo zobowiązane jest do wydania opinii, o której mowa w ust.2 pkt 2 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia sołtysowi stosownego pisma, chyba, że organy gminy i sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej lub gdy przepis określa inny termin. W przypadku nie zajęcia stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym, sołtysowi, z upływem terminów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 5. 

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy;

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka..

3. Z zastrzeżeniem ust.4 kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od daty ich wyboru.

4. Po upływanie kadencji sołtys i rada sołecka działają do dnia wyborów nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

§ 6. 

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków, a także stwierdzenie wygaśnięcia ich mandatu;

2) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa, lub w których o ich wyrażenie wystąpi właściwy organ gminy;

3) uchwalanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego;

4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań sołtysa z wykonania zadań, w tym z wykonania uchwał zebrania wiejskiego;

5) dokonywanie oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej;

6) występowanie z wnioskiem do rady o zmianę statutu;

7) ustalenie zasad współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy w celu realizacji wspólnych zadań;

8) decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego sołectwu;

9) ustalenie liczby członków rady sołeckiej.

§ 7. 

1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do głosowania w wyborach do rady.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności, która jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

3. Obrady zebrania wiejskiego są jawne.

4. Uczestnikami zebrania wiejskiego, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą być także inne osoby niż określone w ust.1, tj: przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych gminy, urzędu gminy, organizacji społecznych, instytucji, przedsiębiorców. W/w uczestnicy podpisują odrębną listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z zebrania.

§ 8. 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z inicjatywy własnej;

2) na pisemny wniosek 10  mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;

4) na pisemny wniosek wójta w terminie przez nie ustalonym.

2. Miejsce, termin i porządek zebrania wiejskiego zwoływanego w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt.2,3 i 4 ustala sołtys w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem wnioskodawców.

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego oraz proponowany porządek obrad podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa, w terminie co najmniej 7 dni przed jego terminem.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w razie potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz do roku.

§ 9. 

1. Zebranie wiejskie jest ważne jeżeli:

1) mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani zgodnie z wymogami statutu;

2) uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie może zarządzić w tym samym dniu  odbycie następnego zebrania po upływie 30 minut od pierwszego wyznaczonego terminu. W takiej sytuacji wszystkie rozstrzygnięcia podjęte przez zebranie wiejskie są ważne bez względu na liczbę uczestników zebrania.

§ 10. 

1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub wyznaczony przez niego członek rady sołeckiej z wyłączeniem prowadzenia zebrania, na którym rozpatrywane są sprawy ich dotyczące.

2. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

3. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) miejsce i datę oraz godzinę rozpoczęcia zebrania;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3) wybór protokolanta obrad;

4) zatwierdzenie porządku obrad;

5) streszczenie przebiegu obrad, treść wystąpień, krótkie ich streszczenie;

6) wyniki głosowania;

7) treść podjętych uchwał;

8) podpis przewodniczącego obrad oraz protokolanta zebrania.

4. Do protokołu załącza się listę obecności, podjęte uchwały oraz wnioski.

5. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim, za wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżony jest inny tryb podejmowania uchwał. Uchwały zebrania podpisuje prowadzący zebranie.

6. Protokół z zebrania wiejskiego wraz z załącznikami, o których mowa w ust.4 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się do wglądu u sołtysa, a drugi przekazywany jest wójtowi w terminie 14 dni od dnia odbycia zebrania.

§ 11. 

1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności wykonywania przez sołtysa zadań statutowych upoważnia się wskazanego przez sołtysa, a w razie niewskazania, przez radę sołecką członka rady sołeckiej.

§ 12. 

Do zakresu działania sołtysa należy:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy;

3) zwoływanie zebrania wiejskiego z własnej inicjatywy i uprawnionych wnioskodawców wraz z upublicznianiem informacji o nich, w sposób wskazany w statucie;

4) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez wójta;

5) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z wykonania rocznego planu finansowego sołectwa, co najmniej raz w roku;

6) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

7) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzeniem przekazanym sołectwu mieniem komunalnym;

8) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji;

9) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;

10) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub w sprawach przedłożonych do zaopiniowania przez organy gminy;

11) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy;

12) organizowanie spotkań radnych i wójta z mieszkańcami sołectwa;

13) inicjatywa w zakresie wniosku, o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz.420 z późn. zm.);

14) udzielanie pisemnych informacji i odpowiedzi na wnioski kierowane do sołectwa;

15) prowadzenie i przechowywanie dokumentów sołectwa.

§ 13. 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys stale współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z 3 do 5 członków.

3. Pracę rady sołeckiej organizuje przewodniczący wyłoniony z grona jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Przewodniczący rady sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków rady sołeckiej.

5. Rada sołecka swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej składu.

§ 14. 

1. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

2. Do zadań rady sołeckiej należy:

1) wspomaganie działalności sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców;

2) współpraca z instytucjami i organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań;

3) inicjatywa w zakresie wniosku, o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.);

4) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

5) składanie na zebraniu wiejskim informacji ze swojej działalności co najmniej raz w roku.

§ 15. 

1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniach rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni mieszkający na obszarze sołectwa.

Rozdział 4.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej.

§ 16. 

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i członka rady sołeckiej.

§ 17. 

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza w drodze uchwały rada.

2. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady.

§ 18. 

1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

2. Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców sołectwa.

4. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu komisji skrutacyjnej.

§ 19. 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 członków, wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu, kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

4. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równiej liczby głosów, przewodniczącym zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

§ 20. 

1. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania i czuwanie nad przestrzeganiem zasad wyborczych w miejscu i czasie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzanych wyborów.

2. Protokół podpisuje komisja skrutacyjna i podaje go bezzwłocznie do publicznej wiadomości poprzez odczytanie jego treści na zebraniu wyborczym.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego. Przewodniczący komisji przekazuje go niezwłocznie wraz z wykorzystanymi i niewykorzystanymi kartami do głosowania oraz spisem wyborców, wójtowi lub upoważnionemu przez wójta pracownikowi urzędu.

§ 21. 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych ustnie bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania.

2. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad zebrania.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory rady sołeckiej.

4. Decyzję o liczbie członków rady sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie przed wyborem rady sołeckiej.

§ 22. 

1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią rady, zawierającymi nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

2. Na karcie do głosowania głosujący stawia znak "x" w kratce przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata na sołtysa i przy nazwiskach tylu kandydatów ilu wybieranych jest członków do rady sołeckiej.

3. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych;

2) innych niż ustalone w ust.1;

3) na której postawiono znak "x" w kratce przy nazwiskach więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku "x" w żadnej kratce.

4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

5. W przypadku uzyskania jednakowej i największej liczby głosów ważnych przez dwóch lub więcej kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów.

6. Jeżeli w wyborach na sołtysa jest jeden kandydat, to aby być wybranym na sołtysa musi on uzyskać więcej niż 50% ważnie oddanych głosów (więcej na tak). Gdy w pierwszym głosowaniu taki wynik nie zostanie osiągnięty należy powtórzyć procedurę głosowania.

§ 23. 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, czy też w inny sposób stracili zaufanie mieszkańców sołectwa.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji odbywa się odpowiednio w trybie przewidzianym dla wyborów, po zapewnieniu możliwości wysłuchania zainteresowanego przez zebranie wiejskie.

§ 24. 

Wygaśnięcie mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej następuje:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionych funkcji,

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

3) śmierci.

§ 25. 

1. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ich przyczyny.

2. W przypadku zmiany sołtysa i członka rady sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych władz upływa wraz z końcem trwającej kadencji.

3. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeśli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Rozdział 5.
Zarząd mieniem komunalnym i gospodarka finansowa

§ 26. 

1. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego do jego dyspozycji mienia komunalnego na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

2. Przez zarządzanie majątkiem należy rozumieć czynności zwykłego zarządu polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem ich w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

§ 27. 

 Dochody pochodzące z wynajęcia składników mienia przekazanego w zarząd stanowią dochód gminy i są przekazywane na rachunek bankowy gminy.

§ 28. 

1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, działalność finansową prowadzi w zakresie określonym przez budżet gminy.

2. Sołectwu przysługuje uprawnienie do zgłaszania propozycji do budżetu gminy do dnia określonego uchwałą rady w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz ustawy o funduszu sołeckim.

Rozdział 6.
Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa

§ 29. 

1. Organami nadzoru i kontroli nad działalnością sołectwa są rada i wójt.

2. Organy gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji, sprawozdań, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa i oceniania jego działalności.

3. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust.2 organy gminy mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 30. 

1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

2. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wójt w formie zarządzenia.

3. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 31. 

1. Zmiany w statucie sołectwa uchwala rada z własnej inicjatywy, na wniosek wójta lub zebrania wiejskiego.

2. Zmiana statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 32. 

Wprowadzenie niniejszego statutu zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminny.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska