W sprawie:
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.254.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.2612


Uchwała Nr XXXIX.254.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.11 ust.2 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc:

1) uchwała Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie(Dz.Urz.Woj.Dol.  Nr 180, poz.2776),

2) uchwała Nr XIV/90/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2012 r. poz.875).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

  

  

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.254.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Mściwojów utworzoną na podstawie uchwały  Nr XIII/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Mściwojowie z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

§ 2. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2012 roku , poz. 1228 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz.1027 z późn. zm. ,

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.966 z późn. zm.,

11) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 z późn. zm.,

12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

2. Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa o:

1) Ośrodku - należy przez to rozumieć - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie,

2) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mściwojów,

4) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mściwojów.

§ 3. 

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Mściwojów, a obszarem działania jest  teren administracyjny gminy.

§ 4. 

Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań własnych gminy sprawuje Wójt, a w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wojewoda Dolnośląski.

Rozdział 2.
Przedmiot i cel działania

§ 5. 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Mściwojów, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w tym zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych ludzi oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie odrębnych przepisów.

3. W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami i stowarzyszeniami oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 6. 

1. Do zakresu działania Ośrodka należy:

1) realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej:

a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , okresowych i stałych oraz zasiłków celowych specjalnych,

c) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych,

e) przyznawanie pomocy rzeczowej,

f) przyznawanie świadczeń w ramach programów rządowych, w celu ochrony poziomu życia osób i rodzin,

g) udzielane pomocy w postaci poradnictwa,

h) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

2) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych.

3) sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 3.
Zasady finansowania działalności

§ 7. 

1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami rzetelnego i efektywnego ich wykorzystania z uwzględnieniem zasad rachunkowości oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Majątek Ośrodka stanowi własność gminy.

§ 8. 

1. Kierownik odpowiada za realizację kontroli zarządczej w jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy

Mściwojów.

3. Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 4.
Zarządzanie i organizacja

§ 9. 

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Wójt.

2. Kierownik działa jednoosobowo zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

3. Kierownik wszystkie decyzje dotyczące organizacji pracy Ośrodka podejmuje w formie zarządzeń.

4. Kierownik zobowiązany jest do składania Radzie Gminy Mściwojów corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. 

1. Kierownik w imieniu Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez

Wójta.

2. Kierownik działa w granicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego przez Wójta.

3. Kierownik na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy może występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.

4. W czasie niemożności wykonywania obowiązków Kierownika jego zadania wykonuje pracownik przez niego wyznaczony na podstawie pisemnego upoważnienia, a decyzje administracyjne wydaje osoba, która na wniosek Kierownika została upoważniona przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 11. 

1. Kierownik wykonuje powierzone Ośrodkowi zadania przy współudziale podległych pracowników.

2. W stosunku do pracowników Ośrodka Kierownik wykonuje czynności pracodawcy.

§ 12. 

1. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka  zatwierdzony przez Kierownika w uzgodnieniu z Wójtem.

2. Ośrodek może zatrudniać pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska