W sprawie:
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.255.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.2613


Uchwała Nr XXXIX.255.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594z późn. zm.) i art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Tracą moc:

1) uchwała Nr XI/80/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 8 poz.121 z 2008 r.)

2) uchwał Nr XXXIV/230/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Targoszynie z Gminną Biblioteką Publiczną w Mściwojowie oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie (Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 19, poz.272 z 2010 r.) w zakresie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.255.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŚCIWOJOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie przepisów prawa, w tym:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                        ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.;

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 2. 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mściwojów.

§ 3. 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.

§ 4. 

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Mściwojów.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

§ 5. 

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Targoszyn, a terenem działania gmina Mściwojów.

§ 6. 

Biblioteka używa pieczęci:

1) nagłówkowej zawierającej w swej treści  nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP, numerem Regon, numerem telefonu;

2) okrągłej do stemplowania zbiorów, zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzemieniu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. 

1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informatycznych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 8. 

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy;

2) przechowywanie i ochrona gromadzonych zbiorów;

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy oraz osobom przebywającym na jej terenie;

4) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej;

5) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej;

6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

7) organizowanie różnorodnych form pracy służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa;

8) współpraca z bibliotekami publicznym powiatu jaworskiego;

9) współdziałanie z lokalnymi władzami samorządowymi w dziedzinie współtworzenia i promowania przez ich biblioteki inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych miejscowej społeczności oraz upowszechniania wiedzy i kultury;

10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych, a także tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi nauki społeczności gminy i powiatu;

11) promocja lokalnych walorów turystycznych i wiedzy o regionie w oparciu o sieć internetową, działalność wydawniczą i współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami;

12) prowadzenie dla społeczności lokalnej działalności edukacyjnej z zakresu dziedzictwa kulturowego i turystyki oraz edukacji ekologicznej związanej z ochroną środowiska i przyrody;

13) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;

14) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego związane z zadaniami Biblioteki i krajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
ORGAN ZARZĄDZAJĄCY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 9. 

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

§ 10. 

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mściwojów na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 11. 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

3. Biblioteka realizuje swoje działania bezpośrednio w siedzibie oraz fili Biblioteki w Snowidzy, która wykonuje zadania, o których mowa w § 9 ust.1, pkt 1, 2 i 3.

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii  Wójta Gminy.

§ 12. 

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki oraz towarzystwa i fundacje powoływane w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem rocznej wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku może ulec zmianie.

§ 14. 

1. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są :

1) dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, na realizację wskazanych zadań i programów z budżetu Gminy Mściwojów;

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) przychody z prowadzonej działalności;

4) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

2. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, których wysokość nie może przekraczać kosztów wykonania usługi, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie korzystania z Biblioteki nadanym przez Dyrektora.

Opłaty mogą być pobierane za:

1) usługi bibliograficzne, kserograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

3) uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 15. 

Dyrektor Biblioteki corocznie w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych przedstawia Wójtowi Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska