W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.256.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-30 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów


Uchwała nr XXXIX.256.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r.  poz. 594 z późn. zm. ), oraz art. 14 ust.1 i 2 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm. )

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Przyjmując wniosek Wójta Gminy Mściwojów przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz, gmina Mściwojów.

§ 2. 

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 

Przedmiot i zakres opracowania odpowiadać będzie problematyce uregulowanej w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

obrazek