W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Mściwojów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data uchwały:

2014-05-30

Numer uchwały:
XXXIX.257.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-05-30 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.2614


Uchwała Nr XXXIX.257.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Mściwojów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.112 z późn.zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale Nr XXI/122/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Mściwojów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.257.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 maja 2014 r.

Podział Gminy Mściwojów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

 Numer okr ę gu wyborczego


Granice okr ę gu wyborczego

 Liczba radnych wybieranych w okr ę gu

 1.

 Sołectwo Targoszyn: Targoszyn od nr 1 do nr 9 oraz nr 115A i nr 115B

 1

 2.

 Sołectwo Targoszyn: Targoszyn od nr 10 do nr 58

 1

 3.

 Sołectwo Targoszyn: Targoszyn od nr 59 do nr 109

 1

 4.

 Sołectwo Drzymałowice i sołectwo Marcinowice

 1

 5.

 Sołectwo Snowidza: Snowidza od nr 1 do 30A

 1

 6.

 Sołectwo Snowidza: Snowidza od nr 31 do nr 92

 1

 7.

 Snowidza od nr 94 do nr 114 i Sołectwo Barycz

 1

 8.

 Sołectwo Snowidza: Snowidza od 116 do końca

 1

 9.

 Sołectwo Godziszowa

 1

 10.

 Sołectwo Mściwojów: Mściwojów od nr 1 do nr 45F

 1

 11.

 Mściwojów od nr 46 do końca, Przysiółek Rybno i Sołectwo Grzegorzów


1

 12.

 Sołectwo Luboradz

 1

 13.

 Sołectwo Niedaszów: Niedaszów od nr 1 do nr 31

 1

 14.

 Niedaszów od nr 32 do końca i sołectwo Siekierzyce

 1

 15.

 Sołectwo Zimnik

 1

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska